Zamówienia publiczne

2017-04-21

Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego

CKP.720.1.261.2.2017-DK                                                                                                                                           Kielce, 06.06.2017 r.

 

                                                                                                                                                                                    do wszystkich Wykonawców

 

Dot. postępowania na Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego (dalej inwestycja) p.n.: Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego WŚ na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 Rozwój Miast, Priorytet Inwestycyjny 10a  inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, adres: Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce, działając zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164),  zawiadamia, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego (dalej inwestycja) p.n.: Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego WŚ na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 Rozwój Miast, Priorytet Inwestycyjny 10a  inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Obsługi Inwestycji

EKO INWEST Krystyna Wiorek

Wapiennikowa 19A,

25-112 Kielce

  - cena: 197 000,00 zł brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia

Oferta ta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego - 97,5 pkt

  1. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium:

 

Nr kryterium

 

Opis kryteriów oceny

 

Znaczenie

 1.

 

Cena brutto

 

 

60 proc.

 2.

Czas inspekcji na budowie  dla etapu II i III zgodnie z SIWZ
pkt 8

20 proc.

 3.

Doświadczenie osób kluczowych wyznaczonych do realizacji zamówienia

20 proc.

 

 2. Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

 

 

Numer

oferty

 

 

 

 Nazwa (firmy), siedziba i adres Wykonawcy

 

Liczba pkt. w kryterium cena

 

Liczba pkt. w kryterium Czas inspekcji na budowie  dla etapu II i III zgodnie z SIWZ pkt 8– kryterium 2

 

Liczba pkt. w kryterium Doświadczenie osób kluczowych wyznaczonych do realizacji zamówienia– kryterium 3

 

Ostateczna

liczba

punktów 

 

 1.

 

ZBM Inwestor
Zastępczy S.A.

Jagiellońska 88, B. 51 BC, lok.36

03-215 Warszawa

 12,32

 

20

 10 

42,32 pkt

 

 

 2.

 

PROJEKTOWANIE NADZÓR BUDOWNICTWO Gniadek Mariusz,
ul. Górna 19A/2,
25-415 Kielce

 

24,79

 

 20

 

20

 

 64,79 pkt

 

 3.

 

BBC BEST BUILDING CONSULTANS
Sp. z o. o.

gen. Bema 42A,

96-300 Żyrardów

 

 21,61

 

 20

 

 20

 

 61,61 pkt

 

 4.

 

EKO INWEST Krystyna Wiorek

Ul. Wapiennikowa 19A, 25-112 Kielce

 60

 

 

 

20 

 

 

 

17,5

 

 

97,5 pkt

 

 

 

 3. Zamawiający odrzuca z postępowania ofertę następującego Wykonawcy:

 

 

 Numer oferty

Nazwa ( firma), siedziba i adres Wykonawcy

Powód odrzucenia

1.

ZBM Inwestor
Zastępczy S.A.

Jagiellońska 88, B. 51 BC, lok.36

03-215 Warszawa

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7a Ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.

Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą został potraktowany przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

 

Centrum Kształcenia Praktycznego zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, termin podpisania umowy z wybranym w postępowaniu Wykonawcą wyznacza po dniu 13.06.2017r. w miejscu siedziby Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach,  
Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce.

 

Zatwierdził 

 

Dominik Kraska 

 /---/ 

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

 

Wyk. w 6 egz.

  1. Egz. od 1 do 4 Wykonawcy
  2. Egz. 5 Tablica ogłoszeń
  3. Egz. 6 a/a

 

 

 

CKP.720.1.261.2.2017-DK                                                                                                                                      Kielce,30.05.2017 r.

 

 

                                                                                                                                                                              Do wszystkich Wykonawców

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego."

 

WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO

w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

 

W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzoną w trybie przetargu nieograniczonego, Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, adres Al. Solidarności 34, 25 – 323 Kielce, działając zgodnie z postanowieniem art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015r poz. 2164) zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni.  

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

W przypadku Wykonawców, którzy wniosą wadium w formie innej niż w pieniądzu oryginał dokumentu wniesienia wadium musi być złożony w siedzibie Zamawiającego, Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce,  w niżej wskazanym terminie.

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni, z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach,  Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 czerwca 2017r., godz. 15.30.

Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, nie powoduje utraty wadium.

Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą i skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp.

W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy na wniosek Zamawiającego ws. Wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek Zamawiającego

Wzór oświadczenia

 

 

CKP.720.1.261.2.2017-DK                                                                                                                                      Kielce,05.05.2017 r.

 

PROTOKÓŁ  Z OTWARCIA OFERT

 

W dniu 05.05.2017 r. o godz. 10:15 ustalonym jako termin otwarcia ofert, Zamawiający – Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach dokonał otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego (dalej inwestycja) p.n.: Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego WŚ na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 Rozwój Miast, Priorytet Inwestycyjny 10a  inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: 25-323 Kielce, Al. Solidarności 34, piętro VIII, pok.809.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał łączną wysokość środków, jakie przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia, tj. kwotę 500,000 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert (05.05.2017 r. godz. 10.00) złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferta cenowa

Czas inspekcji na budowie  dla etapu II i III zgodnie z SIWZ pkt 8

Doświadczenie osób kluczowych wyznaczonych do realizacji zamówienia

1.

 

ZBM Inwestor Zastępczy S.A.

ul. Jagiellońska 88, B. 51 BC, lok.36

03-215 Warszawa

 

959 400,00 zł brutto

5

10

2.

 

PROJEKTOWANIE NADZÓR BUDOWNICTWO Gniadek Mariusz,
ul. Górna 19A/2,
25-415 Kielce

 

476 900,00 zł brutto

 

5

 

 

20

 

3

 

BBC BEST BUILDING CONSULTANS
Sp. z o. o.

ul. gen. Bema 42A, 96-300 Żyrardów

 

546 981,00 zł brutto

 5

 20

4

 

EKO INWEST Krystyna Wiorek

ul. Wapiennikowa 19A, 25-112 Kielce

 

 197 000,00 zł brutto

5

17,5

 

Dokumenty do pobrania:

Protokół z otwarcia ofert 

 

Zatwierdził 

 Dominik Kraska

 /---/

Dyrektor 

 Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

 

 

 

CKP.720.1.261.2.2017- DK                                                                                                                                   Kielce, 28.04.2017 r.

 

                                                                                                                                                                               do wszystkich Wykonawców

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego.

 

W związku z  otrzymaniem  od Wykonawcy prośby o zmianę warunku w następującym zakresie:

"- Zamawiający wymaga dysponowania osobą na stanowisko Inspektora Nadzoru Robót Sanitarnych, Elektrycznych, Teletechnicznych, którzy musi posiadać w pkt. 9.4.2.b, oraz w pkt. 19.7. 3. oraz 1.15. Załącznika nr 9 do siwz:

muszą legitymować się doświadczeniem w swojej branży w nadzorze nad odpowiednimi robotami branżowymi przy budowie obiektu użyteczności publicznej o wartości robót budowlanych minimum 20 milionów złotych netto..”

Prosimy o zmianę wymaganego warunku wartości robót, gdyż wartości robót w danej branży w obiektach kubaturowych są znacznie niższe niż 20 mln PLN netto. Warunek takiej wartości robót dotyczy doświadczenia dla firmy, a nie osób.

Wnioskujemy o zmniejszenie wymaganej wartości robót do 500 tys. PLN brutto w danej branży dla ww. Inspektorów."

 

 

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany warunku w zakresie wnioskowanym przez Wykonawcę.

 

 

Zatwierdził 

 Dominik Kraska

 /---/

Dyrektor 

 Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

 

 

 

 

 

CKP.720.1.261.2.2017- DK                                                                                                                       Kielce, 27.04.2017 r.

 

  

                                                                                                                                            do wszystkich Wykonawców

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego.

 

W związku z  otrzymaniem  od Wykonawcy prośby o wyjaśnienie treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujących kwestiach:

- Zamawiający wymaga dysponowania osobą na stanowisko Inspektora Nadzoru Robót Drogowych, który musi posiadać w pkt. 9.4.2.b, 2) oraz w pkt. 19.7. 3.d) oraz 1.15.2) Załącznika nr 9 do SIWZ:

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót/budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowane, w kierowaniu/ nadzorowaniu robót budowlanych polegających na budowie obiektu użyteczności publicznej o wartości nadzorowanych / kierowanych robót minimum 3 milionów zł netto,... '

Zgodnie z posiadanymi i wymaganymi uprawnieniami budowlanymi osoba wskazana na stanowisko Inspektora nadzoru robót drogowych winna legitymować się „. . . uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia I I września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej...”

 

w odpowiedzi Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) zawiadamia o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego (dalej inwestycja) p.n.: Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego WŚ na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 Rozwój Miast, Priorytet Inwestycyjny 10a  inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Załącznik nr 6- Wykaz osób

 

Zatwierdził 

 Dominik Kraska

/---/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

 

CKP.720.1.261.2.2017-DK                                                                                                                                                                               Kielce, 21.04.2017 r.

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

 

pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego p.n.:
 Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego.

 

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach ogłasza przetarg nieograniczony na: pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego WŚ na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 Rozwój Miast, Priorytet Inwestycyjny 10a  inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

 

Termin składania ofert upływa w dniu:

04 maja 2017 r. godzina 10:00

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, al. Solidarności 34, 25 – 323 Kielce, VIII Piętro, pok. 809 - sekretariat.

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 – Wykaz osób

Załącznik Nr 7 - Wykaz usług

Załącznik Nr 8 – Wzór umowy

Załącznik Nr 9 – Wykaz obowiązków i czynności Inspektora Nadzoru

Załącznik Nr 10 – Oświadczenie o niezaleganiu

 

Zatwierdził 

Dominik Kraska

/---/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

Powrót

Utworzono: 2017-04-21 14:17:20 przez Paulina Brożek
Modyfikacja: 2017-06-06 14:35:46 przez Paulina Brożek
Copyright by Centrum Kształcenia Zawodowego. Wszystkie prawa zastrzeżone.