Zamówienia publiczne

2017-03-06

ORGANIZACJA I OBSŁUGA ZAGRANICZNEJ WIZYTY STUDYJNEJ PN: DUŃSKI SYSTEM EDUKACJI ZAWODOWEJ REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU: NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA - NOWOCZESNY REGION

CKP.721.1.261.4.2017-MS                                                                                                                                              Kielce, 17.03.2017 r.

 

do wszystkich Wykonawców

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Organizację i obsługę zagranicznej wizyty studyjnej pn.: „Duński system edukacji zawodowej” realizowanej  w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region”.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, adres: Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce, działając zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164)  zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Organizację i obsługę zagranicznej wizyty studyjnej pn.: „Duński system edukacji zawodowej” realizowanej w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region”, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

 

GM SYNERGY Sp. z o. o., sp. komandytowa

ul. Tuszyńska 67

95-030 Rzgów

  - cena: 104 790,00 zł brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia

 

 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano  na podstawie kryterium:

 

 

Nr kryterium

 

Opis kryteriów oceny

 

Znaczenie

 1.

 

Cena brutto

 

 

60 proc.

 2.

 

Doświadczenie tłumacza – liczba przeprowadzonych zagranicznych wyjazdów studyjnych lub zagranicznych misji branżowych/gospodarczych lub zagranicznych wizyt studyjnych lub zagranicznych wyjazdów studyjno–szkoleniowych do Danii w roli tłumacza języka angielskiego

20 proc.

 3.

 

Doświadczenie tłumacza – liczba przeprowadzonych zagranicznych wyjazdów studyjnych lub zagranicznych misji branżowych/gospodarczych lub zagranicznych wizyt studyjnych lub zagranicznych wyjazdów studyjno-szkoleniowych dla przedstawicieli placówek oświatowych w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty z dn. 07 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943) lub przedstawicieli szkół wyższych w rozumieniu  Ustawy z dnia 27.07.2005 r. prawo  o szkolnictwie wyższym tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 w roli tłumacza języka angielskiego. 

20 proc.

 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertą w przyjętym kryterium:

 

 

 

Numer

oferty

 

 

 

 Nazwa (firmy), siedziba i adres Wykonawcy

 

Liczba pkt. w kryterium cena

 

Liczba pkt. w kryterium

doświadczenie

tłumacza – kryterium 2

 

Liczba pkt. w kryterium doświadczenie

tłumacza – kryterium 3

 

Ostateczna

liczba

punktów 

 

 1.

 

 

Biuro Projektów Europejskich

Wojciech Miłosz

ul. Kilińskiego 5/6a

81-386 Gdynia,

 

 57,16

 

 0

 

 20

 

 77,16 pkt

 

 2.

 

 

CRISTAL TRAVELNET

Sp. z o. o.

ul. Mickiewicza 15,

19-300 Ełk

 

 

53,69

 

 20

 

 10

 

 83,69 pkt

 

 3.

 

 

 Sun&More Sp. z o. o.

ul. Ogrodowa 25

71-037 Szczecin

 

 

 59,88

 

 20

 

 20

 

 99,88 pkt

 

 4.

 

 

Biuro Turystyczne „EWA”

Ewa Sanetra

Rynek 22

34-300 Żywiec

 

 42,20

 

 

15

 

 

 0

 

 

 57,20 pkt

 

 

 5.

 

 

Attis s.c. M. Błachno-Wyrwicka, K. Lewandowska

ul. Borowego 15/58

01-357 Warszawa

 

 56,14

 

 20

 

 20

 

 96,14 pkt

 6.

 

 

GM SYNERGY sp. z o. o. spółka komandytowa

ul. Tuszyńska 67

95-030 Rzgów

 60

 20

 20

 100 pkt

 

 

Centrum Kształcenia Praktycznego zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2, termin podpisania umowy z wybranym w postępowaniu Wykonawcą wyznacza po dniu 23.03.2017 r. w miejscu siedziby Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach,   Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce.

 

Zatwierdził 

Dominik Kraska

/---/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

 

Wyk. w 9 egz.

  1. Egz. od 1 do 6 Wykonawcy
  2. Egz. 7 strona internetowa
  3. Egz. 8 Tablica ogłoszeń
  4. Egz. 9 a/a

 


 

CKP.721.1.261.4.2017-MS                                                                                                                                                       Kielce, 14.03.2017 r.

 

PROTOKÓŁ  Z OTWARCIA OFERT

 

 

W dniu 14.03.2017 r. o godz. 10:15 ustalonym jako termin otwarcia ofert, Zamawiający – Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach dokonał otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Organizacja i obsługa zagranicznej wizyty studyjnej pn.: „Duński system edukacji zawodowej” realizowanej w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

 

Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: 25-323 Kielce, Al. Solidarności 34, piętro VIII, pok.809.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał łączną wysokość środków, jakie przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia, tj. kwotę 65 055,00 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert (14.03.2017 r. godz. 10.00) złożono następujące oferty:

 

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferta cenowa

Doświadczenie tłumacza- Liczba odbytych wizyt do Danii.

Doświadczenie tłumacza-  Liczba odbytych wizyt dla przedstawicieli placówek oświatowych rozumieniu Ustawy o systemie oświaty z dn. 07 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943) lub przedstawicieli szkół wyższych w rozumieniu ustawy z dnia 27.07.2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842)

1.

Biuro Projektów Europejskich

Wojciech Miłosz

ul. Kilińskiego 5/6a

81-386 Gdynia,

 

110 000,00 zł brutto

 

1

 

5

2.

CRISTAL TRAVELNET Sp. z o.o

ul. Mickiewicza 15,

19-300 Ełk

117 100,00 zł brutto

 

5

 

3

3

Sun & More Sp. z o. o.

ul. Ogrodowa 25

71-037 Szczecin

105 000,00 zł brutto

 

5

 

5

4.

Biuro Turystyczne „EWA” Ewa Sanetra

Rynek 22

34-300 Żywiec

149 000,00 zł brutto

 

4

 

1

5.

Attis s.c.

ul. Borowego 15/58

01-357 Warszawa

111 998,00 zł brutto

 

5

 

5

6.

GM SYNERGY

ul. Tuszyńska 69

95-030 Rzgów

104 790,00 zł brutto

5

5

 

 Dokumenty do pobrania

Protokół z otwarcia ofert 

 

Zatwierdził 

Dominik Kraska

/---/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

 

CKP.721.1.261.4.2017- MS                                                                                                                                         Kielce 06.03.2017 r.

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

organizację i obsługę zagranicznej wizyty studyjnej  pn.: „Duński system edukacji zawodowej” realizowanej w ramach projektu:  „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region”, 

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach ogłasza przetarg nieograniczony na: "Organizację i obsługę zagranicznej wizyty studyjnej  pn.: „Duński system edukacji zawodowej" realizowanej w ramach projektu: „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

 

Termin składania ofert upływa w dniu:

14 marca  2017 r. godzina 10:00

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, al. Solidarności 34, 25 – 323 Kielce, VIII Piętro, pok. 809 - sekretariat.

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowo – cenowy.

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu- art. 25a ust. 1 PZP.

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania -art. 25a ust. 1 PZP.

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz  usług.

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz  osób.

Załącznik nr 6 o SIWZ - Wzór umowy.

 

Zatwierdził 

Dominik Kraska

/---/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

Powrót

Utworzono: 2017-03-06 15:00:49 przez Paulina Brożek
Modyfikacja: 2017-03-17 13:14:35 przez Paulina Brożek
Copyright by Centrum Kształcenia Zawodowego. Wszystkie prawa zastrzeżone.