Zamówienia publiczne

2017-01-16

Opracowanie oprogramowania informatycznego modelu zarządzania CKZiU dla CK Technik Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

CKP.721.1.261.1.2017-DR                                                                                                                                               Kielce, 27.01.2017 r.Do wszystkich Wykonawców,

 

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie oprogramowania informatycznego modelu zarządzania CKZiU dla CK Technik Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


Gmina Kielce - Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, adres Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce, działając zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164)  zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie oprogramowania informatycznego modelu zarządzania CKZiU dla CK Technik Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy:

 

APR System Sp. z o.o.
Zgórsko 3

26-052 Nowiny k. Kielc


– cena:  76 000,00 zł brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia

 


Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1

Cena brutto

60 proc.

2

Termin wykonania usługi

10 proc.

3

Doświadczenie programisty

15 proc.

4

Doświadczenie testera

15 proc.


Nazwy (firm), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

Numer oferty

Nazwa ( firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium termin wykonania usługi

Liczba punktów w kryterium doświadczenie programisty

Liczba punktów w kryterium doświadczenie testera

Ostateczna liczba punktów

1

APR System Sp. z o.o.
Zgórsko 3

26-052 Nowiny k. Kielc

60 pkt

 

 

0 pkt

 

 

15 pkt

 

 

15 pkt

90 pkt

 

 


Gmina Kielce - Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 1, termin podpisania umowy z wybranym w postępowaniu Wykonawcą wyznacza po dniu 06.02.2017 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce.

 

Wyk. w 4 egz.
1.    Egz. 1 do Wykonawcy
2.    Egz. 2 strona internetowa
3.    Egz. 3 Tablica ogłoszeń
4.    Egz. 4 a/a

Zatwierdził 

Dominik Kraska

/---/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach


CKP.721.1.261.1.2017-DR                                                                                                                                                   Kielce, 24.01.2017 r.

 

PROTOKÓŁ  Z OTWARCIA OFERT

 

W dniu 24.01.2017 r. o godz. 13:15 ustalonym jako termin otwarcia ofert, Zamawiający Gmina Kielce - Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach dokonał otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie oprogramowania informatycznego modelu zarządzania CKZiU dla CK Technik Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach” realizowanego w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

 

Otwarcia dokonano pod adresem:  25-323 Kielce, Al. Solidarności 34, piętro VIII, pok.809.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał łączną wysokość środków, jakie przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia, tj. kwotę 78 000,00 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert (24.01.2017 r. godz. 13.00) złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

 

 

 

 

Oferta cenowa

Termin realizacji zamówienia

Doświadczenie programisty - Liczba opracowanych i wdrożonych zintegrowanych systemów informatycznych lub modułu/ów będącego/cych zintegrowaną częścią systemu informatycznego dla placówek oświatowych w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty z dn. 07 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943) lub szkół wyższych w rozumieniu ustawy z dnia 27.07.2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842)

Doświadczenie testera - Liczba testowanych, sprawdzanych poprawności i funkcjonalności zintegrowanego systemu informatycznego lub modułu/ów będącego/cych zintegrowaną częścią systemu informatycznego dla placówek oświatowych w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty z dn. 07 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943) lub szkół wyższych w rozumieniu ustawy z dnia 27.07.2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842)

1.

APR System Sp. zo.o.

Zgórsko 3, 26-052 Nowiny k. Kielc

 76 000,00 zł brutto

 

0

4

4

 

Dokumet do pobrania

Protokół z otwarcia ofert 

 

Zatwierdził 

Dominik Kraska

/---/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

 

 

CKP.721.1.261.1.2017-DR                                                                                                                                                 Kielce, 16.01.2017 r.

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Opracowanie oprogramowania informatycznego modelu zarządzania CKZiU dla CK Technik Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

 realizowanego w ramach projektu:  „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region”

 

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Gmina Kielce-Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach ogłasza przetarg nieograniczony na: Opracowanie oprogramowania informatycznego modelu zarządzania CKZiU dla CK Technik Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach realizowany w ramach projektu: „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

 

Termin składania ofert upływa w dniu:

24.01.2017 r. godzina 13:00

 

Ofertę należy złożyć pod adresem:  Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, al. Solidarności 34, 25 – 323 Kielce, VIII Piętro, pok. 809 - sekretariat.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Koncepcja informatycznego modelu zarządzania CKZiU dla CK Technik Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach. Moduł. Zarządzanie pracowniami Moduł. Zarządzanie obiektem – Załącznik nr 1 do SIWZ.

Formularz ofertowo – cenowy - Załącznik nr 2 do SIWZ.

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w – Załącznik nr 3 do SIWZ.

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 4 do SIWZ.

Wykaz wykonanych usług - Załącznik nr 5 do SIWZ.

Wykaz osób – Załącznik nr 6 do SIWZ

Wzór umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ.

Harmonogram realizacji – Załącznik nr 4 do Umowy

 

Zatwierdził 

Dominik Kraska

/---/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

Powrót

Utworzono: 2017-01-16 15:12:28 przez Paulina Brożek
Modyfikacja: 2017-01-27 12:19:24 przez Paulina Brożek
Copyright by Centrum Kształcenia Zawodowego. Wszystkie prawa zastrzeżone.