Zamówienia publiczne

2020-07-17

Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia do Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach wraz z jego montażem, uruchomieniem oraz szkoleniem - część V - Pracowania komputerowego wspomagania pomiarów i kontroli jakości produkcji

CKZ.720.1.261.5.2020-PB                                                                                                               Kielce, dnia 23.10.2020 r.

 

Zamawiający: Gmina Kielce

Rynek 1, 25 – 303 Kielce

Odbiorca usługi:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach

ul. Łódzka 200, 25-655 Kielce

 

do wszystkich Wykonawców

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę fabrycznie nowego wyposażenia do Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach wraz z jego montażem, uruchomieniem oraz szkoleniem – część V – Pracowania komputerowego wspomagania pomiarów i kontroli jakości produkcji.”, w ramach części I - Dostawa sprzętu, narzędzi pomiarowych oraz mebli do pracowni komputerowego wspomagania pomiarów i kontroli jakości produkcji, realizowanego w ramach projektu „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” Osi 6 ,, Rozwój miast”, Regionalny Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO

w sprawie przedłużenia terminu związana ofertą

 

W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzoną w trybie przetargu nieograniczonego Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach, adres ul. Łódzka 200, 25-655 Kielce, działając zgodnie z postanowieniem art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. Nr poz. 1843.) zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związana ofertą o okres 60 dni.

Aktualny termin związania ofertą upływa 02 listopada 2020r.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 85 ust. 4 ustawy Pzp zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Odmowa przedłużenia terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas wyznaczony powyżej, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą.

Brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 7a) ustawy Pzp.

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związana ofertą należy złożyć w formie elektronicznej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 listopada 2020r. do godz. 15:00. W tym samym terminie należy przesłać Zamawiającemu, w przypadku Wykonawców, którzy wniosą wadium w formie innej niż w pieniądzu, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w postaci elektronicznej stosownie do zapisów pkt. 26 SIWZ.

W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy na wniosek Zamawiającego w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

Wniosek Zamawiającego

Wzór oświadczenia 

 


CKZ.720.1.261.5.2020-PB                                                                                                                             Kielce, dn. 08.10.2020 r.

                                                                      

Zamawiający: Gmina Kielce

Rynek 1, 25 – 303 Kielce

Odbiorca usługi:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach

ul. Łódzka 200, 25-655 Kielce

 

            do wszystkich Wykonawców

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę fabrycznie nowego wyposażenia do Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach wraz z jego montażem, uruchomieniem oraz szkoleniem – część V – Pracowania komputerowego wspomagania pomiarów i kontroli jakości produkcji.”, w ramach części II zamówienia - Dostawa ramienia pomiarowego ze skanerem i oprogramowaniem do pracowni komputerowego wspomagania pomiarów i kontroli jakości produkcji, w ramach projektu „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” Osi 6 ,, Rozwój miast”, Regionalny Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach, adres: Łódzka 200, 25-655 Kielce, działając zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843), zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę fabrycznie nowego wyposażenia do Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach wraz z jego montażem, uruchomieniem oraz szkoleniem – część V – Pracowania komputerowego wspomagania pomiarów i kontroli jakości produkcji.”, znak CKZ.720.1.261.5.2020-PB w ramach części II zamówienia - Dostawa ramienia pomiarowego ze skanerem i oprogramowaniem do pracowni komputerowego wspomagania pomiarów i kontroli jakości produkcji, w ramach projektu „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

 

Smart Solutions Robert Kaczmarczyk

ul. Odłogi 12,

03-037 Warszawa

 

  - cena: 269 343,00 zł brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia

 

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena brutto (60%), okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia (20%) oraz termin wykonania zamówienia (20%).

Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertą
w przyjętym kryterium:

Część II – Dostawa ramienia pomiarowego ze skanerem i oprogramowaniem do pracowni komputerowego wspomagania pomiarów i kontroli jakości produkcji.

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt  w kryterium Cena brutto

Liczba pkt w kryterium: Okres rękojmi
i gwarancji na przedmiot zamówienia

Liczba pkt  w kryterium: Termin wykonania zamówienia

Ostateczna liczba punktów

1.

Smart Solutions Robert Kaczmarczyk

ul. Odłogi 12

03-037 Warszawa

60

20

20

100 pkt

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach zawiadamia, iż umowa zostanie podpisana w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

 

Zatwierdził w oryginale

/--/

Dyrektor

Centrum Kształcenia Zawodowego

w Kielcach

 

Wyk. w 4 egz.

  1. Wykonawcy – 1 egz.
  2. strona internetowa
  3. Tablica ogłoszeń
  4.  a/a

 


CKZ.720.1.261.5.2020-PB                                                                                                                                       Kielce, 03.09.2020 r.

 

PROTOKÓŁ  Z OTWARCIA OFERT

 

W dniu 03.09.2020 r. o godz. 12:30, ustalonym jako termin otwarcia ofert, Zamawiający Gmina Kielce -  Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach dokonał otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  „Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia do Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach wraz z jego montażem, uruchomieniem oraz szkoleniem – część V – Pracowania komputerowego wspomagania pomiarów i kontroli jakości produkcji.”, realizowanego w ramach projektu „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” Osi 6 ,, Rozwój miast”, Regionalny Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Wysokość środków, jakie przeznaczył na realizację:

- część I zamówienia, tj. kwotę 95 120,00 zł brutto;

- część II zamówienia, tj. kwotę 312 256,00 zł brutto.

 

Do upływu terminu składania ofert (03.09.2020 r. godz. 12.00) złożono następujące oferty:

 

Część I - Dostawa sprzętu, narzędzi pomiarowych oraz mebli do pracowni komputerowego wspomagania pomiarów i kontroli jakości produkcji.

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferta cenowa

Okres udzielonej gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia

Skrócenie wymaganego w SIWZ terminu wykonania przedmiotu zamówienia

Warunki płatności

1.

P.H.U FAKTOR PIOTR PACHCZYŃSKI

ul. Jagiellońska 26,

64-800 Chodzież

66 920,61 zł

36 miesięcy

21 dni

Zgodnie z zapisami SWIZ

2.

Magopoll Robert Gogacz

ul. Dębowa 51,

26-670 Pionki

105 733,00 zł

36 miesięcy

21 dni

Zgodnie z zapisami SWIZ

3.

Z.U.H. ELKOT KRZYSZTOF KOTKOWSKI

ul. Jesionowa 31 B,

25-540 Kielce  

107 510,61 zł

36 miesięcy

21 dni

Zgodnie z zapisami SWIZ

4.

Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp. z o.o.

ul. Gajowa 53/16,

50 – 520 Wrocław

97 601,73 zł

36 miesięcy

21 dni

Zgodnie z zapisami SWIZ

5.

METALZBYT-HURT SP. z o. o.

ul. Bardowskiego 2,

43-300 Bielsko-Biała

112 167,39 zł

36 miesięcy

21 dni

Zgodnie z zapisami SWIZ

6.

HAHN+KOLB Polska Sp. z o.o.

ul. Wichrowa 4,

60-449 Poznań

88 534, 51 zł

24 miesięcy

7 dni

Zgodnie z zapisami SWIZ

 

 

Część II – Dostawa ramienia pomiarowego ze skanerem i oprogramowaniem do pracowni komputerowego wspomagania pomiarów i kontroli jakości produkcji.

 

 

 

Lp.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Oferta cenowa

 

Okres udzielonej gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia

 

Skrócenie wymaganego w SIWZ terminu wykonania przedmiotu zamówienia

 

 

Warunki płatności

1.

Smart Solutions Robert Kaczmarczyk

ul. Odłogi 12,

03-037 Warszawa

269 343,00 zł

36 miesięcy

21 dni

 

Zgodnie z zapisami SWIZ

 

Kielce, 03.09.2020 r.

 

Zatwierdziła 

Z upoważnia dyrektora 

Magdalena Terelak   

/---/ 

Główna Księgowa 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach

 

Protokół z otwarcia ofert 

 

CKZ.720.1.261.5.2020-PB

                                                                                                                                                                                                            21.07.2020 r.

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

„Dostawę fabrycznie nowego wyposażenia do Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach wraz z jego montażem, uruchomieniem oraz szkoleniem – część V – Pracowania komputerowego wspomagania pomiarów i kontroli jakości produkcji.”

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. Nr poz. 1843.) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Przedmiotowe postępowanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.6 ,,Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” Osi 6 ,,Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

 UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

Termin składania ofert upływa w dniu:

03 września 2020 r. godzina 12:00

 

Wykonawca składa ofertę do udziału w postępowaniu za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. 

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - pobierz

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (po publikacji z dnia 21.08.2020 r.) - pobierz 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (przed publikacją z dnia 18.08.2020 r.) - pobierz 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (po publikacji z dnia 05.08.2020 r.) - pobierz 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (przed publikacją z dnia 31.07.2020 r.) - pobierz 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 z dnia 18.08.2020 r.  - pobierz 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 z dnia 31.07.2020 r.  - pobierz 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2 z dnia 18.08.2020 r. - pobierz 

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1 z dnia 31.07.2020 r. - pobierz 

Załącznik nr 1a: Formularz oferty - część I dostawa sprzętu, narzędzi pomiarowych oraz mebli do pracowni komputerowego wspomagania pomiarów i kontroli jakości produkcji – pobierz

Załącznik nr 1b: Formularz oferty - część II dostawa ramienia pomiarowego ze skanerem i oprogramowaniem do pracowni komputerowego wspomagania pomiarów i kontroli jakości produkcji – pobierz

Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia – pobierz

Załącznik nr 2a: Część I - Szczegółowy opis sprzętu, narzędzi pomiarowych oraz mebli do pracowni komputerowego wspomagania pomiarów i kontroli jakości produkcji – pobierz

MODYFIKACJA 2 załącznika nr 2a Część I - Szczegółowy opis sprzętu, narzędzi pomiarowych oraz mebli do pracowni komputerowego wspomagania pomiarów i kontroli jakości produkcji z dnia 18.08.2020 r. - pobierz

MODYFIKACJA załącznika nr 2a Część I - Szczegółowy opis sprzętu, narzędzi pomiarowych oraz mebli do pracowni komputerowego wspomagania pomiarów i kontroli jakości produkcji z dnia 31.07.2020 r. - pobierz 

Załącznik nr 2b: Część II - Szczegółowy opis ramienia pomiarowego ze skanerem i oprogramowaniem do pracowni komputerowego wspomagania pomiarów i kontroli jakości produkcji – pobierz

Załącznik nr 3: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – pobierz

Załącznik nr 4: Instrukcja wypełniania (Wersja wstępna) jednolitego dokumentu – pobierz

Załącznik nr 5a:  Wzór umowy - część I dostawa sprzętu, narzędzi pomiarowych oraz mebli do pracowni komputerowego wspomagania pomiarów i kontroli jakości produkcji – pobierz

Załącznik nr 5b: Wzór umowy - część II dostawa ramienia pomiarowego ze skanerem i oprogramowaniem do pracowni komputerowego wspomagania pomiarów i kontroli jakości produkcji – pobierz

Załącznik nr 6: Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – pobierz

Załącznik nr 7: Oświadczenia o braku orzeczenia – pobierz

Załącznik nr 8: Oświadczenie o braku wyroku – pobierz

Załącznik nr 9: Klucz publiczny i numer identyfikacyjny – pobierz

 

Zatwierdził

Dominik Kraska

/---/

Dyrektor

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach

Powrót

Utworzono: 2020-07-17 13:19:21 przez Paulina Borończyk
Modyfikacja: 2020-10-23 14:38:25 przez Paulina Borończyk
Copyright by Centrum Kształcenia Zawodowego. Wszystkie prawa zastrzeżone.