Zamówienia publiczne

2020-06-09

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i multimedialnego do Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach - część IV

CKZ.720.1.261.4.2020-MS                                                                                                                                        Kielce, dn. 30.07.2020 r.

                                                                      

Zamawiający: Gmina Kielce

Rynek 1, 25 – 303 Kielce

Odbiorca usługi:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach

ul. Łódzka 200, 25-655 Kielce

 

                       do wszystkich wykonawców

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  „Dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i multimedialnego do Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach - część IV”  w ramach projektu „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” Osi 6 ,, Rozwój miast”, Regionalny Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach, adres: Łódzka 200, 25-655 Kielce, działając zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843), zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i multimedialnego do Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach - część IV” znak CKZ.720.1.261.4.2020-MS w ramach projektu „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

 

Konsorcjum firm:

INFOVER 2 Sp. z o. o.

ul. Zagnańska 61

25-528 Kielce

(LIDER)

RICOH POLSKA
SP. Z O. O.

ul. Żwirki i Wigury 18 A

02-092 Warszawa

(PARTNER)

 

  - cena: 533 296,17 zł brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia

 

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena brutto (60%) i termin wykonania zamówienia (40%).

Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

 

 

Numer

oferty

 

 

 

 Nazwa (firmy), siedziba
i adres Wykonawcy

 

Liczba pkt.
w kryterium cena brutto

kryterium 1

 

Liczba pkt. w kryterium termin wykonania zamówienia kryterium 2

 

Ostateczna

liczba

punktów 

1.

Konsorcjum firm:

INFOVER 2 Sp. z o. o.

ul. Zagnańska 61

25-528 Kielce

(LIDER)

RICOH POLSKA SP. Z O. O.

ul. Żwirki i Wigury 18 A

02-092 Warszawa

(PARTNER)

60

40

100 pkt

 

Centrum Kształcenia Zawodowego zawiadamia, iż umowa zostanie podpisana w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

 

 

Zatwierdził w oryginale

/--/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Kielcach

 

Wyk. w 4 egz.

  1. Wykonawca
  2. strona internetowa
  3. Tablica ogłoszeń
  4.  a/a

 

 

 

CKZ.720.1.261.4.2020-MS                                                                                                                                     Kielce, 22.07.2020 r.

 

PROTOKÓŁ  Z OTWARCIA OFERT

 

W dniu 22.07.2020 r. o godz. 11:00, ustalonym jako termin otwarcia ofert, Zamawiający Gmina Kielce -  Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach dokonał otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  „Dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i multimedialnego do Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach - część IV”, realizowanego w ramach projektu „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” Osi 6 ,, Rozwój miast”, Regionalny Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wysokość środków, jakie Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia:   542 471,01 PLN brutto.

Do upływu terminu składania ofert (22.07.2020 r. godz. 10.00) złożono następujące oferty:

 

 Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferta cenowa

Skrócenie wymaganego w SIWZ terminu wykonania przedmiotu zamówienia

Warunki płatności

1.

Konsorcjum firm:

INFOVER 2 Sp. z o. o.

ul. Zagnańska 61

25-528 Kielce

(LIDER)

RICOH POLSKA
SP. Z O. O.

ul. Żwirki i Wigury 18 A

02-092 Warszawa

(PARTNER)

533 295,91 zł

28 dni

Zgodnie z zapisami SWIZ

 

 

Zatwierdził 

Dominik Kraska

/---/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach

 

 Protokół z otwarcia ofert

 


CKZ.720.1.261.4.2020-MS                                                                                                                                                            12.06.2020 r.

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

„Dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i multimedialnego do Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach - część IV”  

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. Nr poz. 1843.) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Przedmiotowe postępowanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.6 ,,Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” Osi 6 ,,Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

Termin składania ofert upływa w dniu:

22 lipca 2020 r. godzina 10:00

 

Wykonawca składa ofertę do udziału w postępowaniu za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. 

 

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PO PUBLIKACJI Z DN. 09.07.2020 R.) – POBIERZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PRZED PUBLIKACJĄ z dn. 06.07.2020 r.) - POBIERZ

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 z dn. 06.07.2020 r. - pobierz  

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 z dn. 22.06.2020 r. - pobierz

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 z dn. 18.06.2020 r. - pobierz

Ogłoszenie - pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1 Z DN. 06.07.2020 r. – pobierz 

Załącznik nr 1: Formularz oferty - pobierz

Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia - pobierz

Załącznik nr 2a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - sprzęt komputerowy i multimedialny

Załącznik nr 2a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - sprzęt komputerowy i multimedialny - MODYFIKACJA Z DN. 06.07.2020 R.

Załącznik nr 3: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - pobierz

Załącznik nr 4: Instrukcja wypełniania (Wersja wstępna) jednolitego dokumentu - pobierz

Załącznik nr 5: Wzór umowy - pobierz

Załącznik nr 6: Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik nr 7: Oświadczenia o braku orzeczenia - pobierz

Załącznik nr 8: Oświadczenie o braku wyroku - pobierz

Załącznik nr 9: Klucz publiczny i numer identyfikacyjny - pobierz

 

 

Zatwierdził

Dominik Kraska

/---/

Dyrektor

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach

 

Powrót

Utworzono: 2020-06-09 09:58:09 przez Magdalena Smorągiewicz
Modyfikacja: 2020-07-30 14:46:33 przez Magdalena Smorągiewicz
Copyright by Centrum Kształcenia Zawodowego. Wszystkie prawa zastrzeżone.