Zamówienia publiczne

2020-05-12

Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia do Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach wraz z jego rozmieszczeniem we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach, montażem oraz pierwszym uruchomieniem elektronarzędzi cz. III

CKZ.720.1.261.3.2020-AS                                                                                                                                            Kielce, dn.11.08.2020 r.

                                                                      

Zamawiający: Gmina Kielce

Rynek 1, 25 – 303 Kielce

Odbiorca usługi:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach

Łódzka 200, 25-655 Kielce

 

do wszystkich Wykonawców

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  „Dostawę fabrycznie nowego wyposażenia do Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach wraz z jego rozmieszczeniem we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach, montażem oraz pierwszym uruchomieniem elektronarzędzi (m. in. wiertarek, szlifierek, przecinarek) – część III – Dział konwencjonalnych metod obróbki i wytwarzania oraz Dział Technik komputerowych wspomagających procesy produkcji.” w ramach projektu „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” Osi 6 ,, Rozwój miast”, Regionalny Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach, adres: Łódzka 200, 25-655 Kielce, działając zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843), zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę fabrycznie nowego wyposażenia do Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach wraz z jego rozmieszczeniem we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach, montażem oraz pierwszym uruchomieniem elektronarzędzi (m. in. wiertarek, szlifierek, przecinarek) – część III – Dział konwencjonalnych metod obróbki i wytwarzania oraz Dział Technik komputerowych wspomagających procesy produkcji.” znak CKZ.720.1.261.3.2020-AS w ramach projektu „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

 

Magopoll Robert Gogacz

Dębowa 51

26-670 Pionki

 

  - cena: 271 450,66 zł brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia

 

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena brutto (60%), okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia (20%) oraz termin wykonania zamówienia (20%).

Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertą w przyjętym kryterium:

 

 

 

Numer

oferty

 

 

 

Nazwa (firmy), siedziba
i adres Wykonawcy

 

Liczba pkt.
w kryterium: Cena brutto

 

Liczba pkt. w kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia

 

 

Liczba pkt. w kryterium: Termin wykonania zamówienia

 

Ostateczna

liczba

punktów 

1.

Magopoll Robert Gogacz

ul. Dębowa 51

26-670 Pionki

60

20

 

20

 

100 pkt

 

2.

 

Z.U.H. ELKOT KRZYSZTOF KOTKOWSKI

ul. Jesionowa 31B

25-540 Kielce

55,65

20

 

 

20

 

 

95,65 pkt

 3.

 

 

ZAMTECH Zbigniew Sokolik

ul. Mariańska 116

47-400 Racibórz

 

54,18

20

 

 

20

 

 

94,18 pkt

 4.

 

 

 

IMD Dostawy Sp. z o. o.

ul. Sokolnicza 5/2

53-676 Wrocław

 

46,53

20

 

 

20

86,53 pkt

 5.

 

 

 

HAHN+KOLB Polska Sp. 
z o. o.

ul. Wichrowa 4

60-449 Poznań

42,99

0

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

62,99 pkt

 

 

 

 

 6.

 

Megamaszyny Rafał Pajek

ul. Guznera 55

47-175 Spórok

51,89

0

 

0

51,89

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach zawiadamia, iż umowa zostanie podpisana w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

 

 

 

Zatwierdził w oryginale

 /--/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Kielcach

 

Wyk. w 9 egz.

  1. Wykonawcy – 6 egz.
  2. strona internetowa
  3. Tablica ogłoszeń
  4.  a/a

 


CKZ.720.1.261.3.2020-AS                                                                                                                                 Kielce,13.07.2020 r.

 

PROTOKÓŁ  Z OTWARCIA OFERT

 

W dniu 13.07.2020 r. o godz. 12:30, ustalonym jako termin otwarcia ofert, Zamawiający Gmina Kielce -  Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach dokonał otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  „Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia do Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach wraz z jego rozmieszczeniem we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach, montażem oraz pierwszym uruchomieniem elektronarzędzi (m. in. wiertarek, szlifierek, przecinarek) – część III – Dział konwencjonalnych metod obróbki i wytwarzania oraz Dział Technik komputerowych wspomagających procesy produkcji.” realizowanego w ramach projektu „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” Osi 6 ,, Rozwój miast”, Regionalny Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wysokość środków, jakie przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia, tj. kwotę 320 211,00 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert (13.07.2020 r. godz. 12.00) złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferta cenowa

Okres udzielonej gwarancji i rękojmi na wykonanie przedmiotu zamówienia

Skrócenie wymaganego w SIWZ terminu wykonania przedmiotu zamówienia

Warunki płatności

1.

Magopoll Robert Gogacz

  1. Dębowa 51, 26-670 Pionki

271 450,66 zł brutto

36 m-cy

o 14 dni

Zgodnie z zapisami SIWZ

2.

ZAMTECH Zbigniew Sokolik

  1. Mariańska 116

47-400 Racibórz

300 590,37 zł brutto

36 m-cy

o 14 dni

Zgodnie z zapisami SIWZ

3.

Megamaszyny Rafał Pajek

  1. Guznera 55,

47-175 Spórok

313 852,33 zł brutto

24 m-ce

o 0 dni

Zgodnie z zapisami SIWZ

4.

Z.U.H. ELKOT KRZYSZTOF KOTKOWSKI

25-540 KIELCE, UL. JESIONOWA 31 B

292 692,03 zł brutto

36 m-cy

o 14 dni

Zgodnie z zapisami SIWZ

5.

IMD Dostawy Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Sokolnicza 5/2

53-676 Wrocław

349 996,50 zł brutto

36 m-cy

o 14 dni

Zgodnie z zapisami SIWZ

6.

HAHN+KOLB Polska Sp. z o.o.

  1. Wichrowa 4

60-449 Poznań

378 840,00 zł brutto

24 m-ce

o 14 dni

Zgodnie z zapisami SIWZ

 

 

Zatwierdził 

Dominik Kraska

/---/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach

 

 

 


CKZ.720.1.261.3.2020-AS                                                                                                                                                            12.05.2020 r.

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Dostawę fabrycznie nowego wyposażenia do Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach wraz z jego rozmieszczeniem we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach, montażem oraz pierwszym uruchomieniem elektronarzędzi (m. in. wiertarek, szlifierek, przecinarek) – część III – Dział konwencjonalnych metod obróbki i wytwarzania oraz Dział Technik komputerowych wspomagających procesy produkcji.”

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. Nr poz. 1843.) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Przedmiotowe postępowanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.6 ,,Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” Osi 6 ,,Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu:

13 lipca 2020 r. godzina 12:00

 

Wykonawca składa ofertę do udziału w postępowaniu za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. 

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - pobierz 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PO PUBLIKACJI Z DN. 30.06.2020 R.) - POBIERZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PRZED PUBLIKACJĄ z dn. 26.06.2020 r.) - POBIERZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PO PUBLIKACJI Z DN. 24.06.2020 R.) - POBIERZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PRZED PUBLIKACJĄ z dn. 19.06.2020 r.) - POBIERZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PO PUBLIKACJI Z DN. 15.06.2020 R.) - POBIERZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PRZED PUBLIKACJĄ z dn. 10.06.2020 r.) - POBIERZ

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 Z DN. 26.06.2020 R. - POBIERZ

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 Z DN. 19.06.2020 R. - POBIERZ

iNFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 Z DN. 10.06.2020 R. - POBIERZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz 

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 3 Z DN. 26.06.2020 r. - pobierz.

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2 Z DN. 19.06.2020 r. - pobierz.

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1 Z DN. 10.06.2020 r. - pobierz.

Załącznik nr 1:   Formularz oferty - pobierz 

Załącznik nr 2:    Opis przedmiotu zamówienia - pobierz

Załącznik nr 2a: Szczegółowy opis wyposażenia Pracowni Technik Wytwarzania EDYTOWALNA WERSJA

MODYFIKACJA 3 Załącznik nr 2a: Szczegółowy opis wyposażenia Pracowni Technik Wytwarzania Z DNIA 26.06.2020 R. - POBIERZ

MODYFIKACJA 2 Załącznik nr 2a: Szczegółowy opis wyposażenia Pracowni Technik Wytwarzania Z DNIA 19.06.2020 R. - POBIERZ

MODYFIKACJA Załącznik nr 2a: Szczegółowy opis wyposażenia Pracowni Technik Wytwarzania Z DNIA 10.06.2020 R. - POBIERZ

Załącznik nr 2b: Szczegółowy opis Narzędzi pomiarowych do pracowni  konwencjonalnej obróbki metalu oraz CNC EDYTOWALNA WERSJA

MODYFIKACJA 3 Załącznik nr 2b: Szczegółowy opis Narzędzi pomiarowych do pracowni  konwencjonalnej obróbki metalu oraz CNC Z DNIA 26.06.2020 R - POBIERZ

MODYFIKACJA 2 Załącznik nr 2b: Szczegółowy opis Narzędzi pomiarowych do pracowni  konwencjonalnej obróbki metalu oraz CNC Z DNIA 19.06.2020 R - POBIERZ

MODYFIKACJA Załącznik nr 2b: Szczegółowy opis Narzędzi pomiarowych do pracowni  konwencjonalnej obróbki metalu oraz CNC Z DNIA 10.06.2020 R - POBIERZ

Załącznik nr 2c: Szczegółowy opis wyposażenia m.in. meble, wózki warsztatowe, podesty do pracowni obróbki konwencjonalnej  i CNC.  EDYTOWALNA WERSJA

MODYFIKACJA 2 Załącznik nr 2c: Szczegółowy opis wyposażenia m.in. meble, wózki warsztatowe, podesty do pracowni obróbki konwencjonalnej  i CNC. Z DNIA 19.06.2020 R. - POBIERZ

MODYFIKACJA Załącznik nr 2c: Szczegółowy opis wyposażenia m.in. meble, wózki warsztatowe, podesty do pracowni obróbki konwencjonalnej  i CNC. Z DNIA 10.06.2020 R. - POBIERZ

Załącznik nr 3:   Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - pobierz

Załącznik nr 4:   Instrukcja wypełniania (Wersja wstępna) jednolitego dokumentu - pobierz

Załącznik nr 5:   Wzór umowy - pobierz

Załącznik nr 6:   Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik nr 7:   Oświadczenia o braku orzeczenia - pobierz

Załącznik nr 8:   Oświadczenie o braku wyroku - pobierz

Załącznik nr 9:   Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami - pobierz

Załącznik nr 10: Klucz publiczny i numer identyfikacyjny - pobierz

 

 

Zatwierdził 

Dominik Kraska

/---/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach

Powrót

Utworzono: 2020-05-12 13:50:24 przez Alina Skowerska
Modyfikacja: 2020-08-11 14:52:58 przez Alina Skowerska
Copyright by Centrum Kształcenia Zawodowego. Wszystkie prawa zastrzeżone.