Zamówienia publiczne

2020-04-15

Dostawa wyposażenia do Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach wraz z jego przyłączeniem do instalacji, uruchomieniem oraz szkoleniem - część II Dział Pojazdów i Technik Samochodowych

CKZ.720.1.261.2.2020-PB                                                                                                                  Kielce, dn. 09.09.2020 r.                                                                          

 

 

Zamawiający: Gmina Kielce

Rynek 1, 25 – 303 Kielce

Odbiorca usługi:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach

Łódzka 200, 25-655 Kielce

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  „Dostawę wyposażenia do Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach wraz z jego przyłączeniem do instalacji, uruchomieniem oraz szkoleniem - część II Dział Pojazdów i Technik Samochodowych” w ramach projektu „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” Osi 6 ,, Rozwój miast”, Regionalny Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

 

Udostępnienie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

na stronie internetowej

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach, adres: ul. Łódzka 200, 25-655 Kielce, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),  zawiadamia, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia do Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach wraz z jego przyłączeniem do instalacji, uruchomieniem oraz szkoleniem - część II Dział Pojazdów i Technik Samochodowych” w ramach projektu „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” Osi 6 ,, Rozwój miast”, Regionalny Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Lucjan Sp. z o. o.

Ul. Toruńska 39

86-050 Solec Kujawski

 

  - cena: 1 830 331,02 zł brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia

 

Oferta ta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego - 100 pkt

 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium:

 

Nr kryterium

 

Opis kryteriów oceny

 

Znaczenie

 1.

 Cena brutto

60 proc.

 2.

Okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia

20 proc.

 3.

Termin wykonania zamówienia

20 proc.

 

Wykonawca spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena brutto (60%), okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia (20%) oraz termin wykonania zamówienia (20%).

 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

  

 

Numer

oferty

 

 

 

 Nazwa (firmy), siedziba i adres Wykonawcy

 

Liczba pkt. w kryterium cena

 

Liczba pkt. w kryterium Okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia

 

Liczba pkt. w kryterium Termin wykonania zamówienia

 

Ostateczna

liczba

punktów 

1.

IMD Dostawy Sp. z o. o. Sp. k.

Sokolnicza 5/2

53-676 Wrocław

Oferta nieoceniona  

2.

Megamaszyny Rafał Pajek

Guznera 55

47-175 Spórok

58,29 pkt

20 pkt

20 pkt

98,29 pkt

3.

INTER CARS S. A.

Powsińska 64

02-903 Warszawa

56,48 pkt

20 pkt

20 pkt

96,48 pkt

4.

Lucjan Sp. z o. o.

Toruńska 39

86-050 Solec Kujawski

60 pkt

20 pkt

220 pkt

100 pkt

5.

PH KOGEX Sp. z o. o.

Gajowa 53/16

50-520 Wrocław

Oferta nieoceniona 

 

Zatwierdziła

 

Ilona Calicka

 /---/ 

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 

 

CKZ.720.1.261.2.2020-PB                                                                                                                                        Kielce, dn. 09.09.2020 r.                                                                              

 

 

Zamawiający: Gmina Kielce

Rynek 1, 25 – 303 Kielce

Odbiorca usługi:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach

Łódzka 200, 25-655 Kielce

 

Do wszystkich Wykonawców

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  „Dostawę wyposażenia do Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach wraz z jego przyłączeniem do instalacji, uruchomieniem oraz szkoleniem - część II Dział Pojazdów i Technik Samochodowych” w ramach projektu „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” Osi 6 ,, Rozwój miast”, Regionalny Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach, ul. Łódzka 200, 25-655 Kielce  działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843), informuje o odrzuceniu oferty złożonej w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - „Dostawa wyposażenia do Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach wraz z jego przyłączeniem do instalacji, uruchomieniem oraz szkoleniem - część II Dział Pojazdów i Technik Samochodowych” znak sprawy CKZ.720.1.261.2.2020-PB.

Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp, odrzucono ofertę firmy IMD Dostawy Sp. z o. o.  Sp. k., ul. Sokolnicza 5/2;  53-676 Wrocław, złożoną w ramach w/w postepowania.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzoną w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający, działając zgodnie z postanowieniem art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwrócił się w dniu 21.08.2020 r. do oferentów biorących udział w postepowaniu  z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 60 dni.  Zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 60 dni należało złożyć w formie elektronicznej,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 sierpnia 2020 r., godz. 15.00. W wyznaczonym terminie firma IMD Dostawy Sp. z o. o.  Sp. k., ul. Sokolnicza 5/2;  53-676 Wrocław nie odpowiedziała na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej.  Milczenie wykonawcy w tym zakresie musi być natomiast każdorazowo traktowane, jako brak wyrażenia zgody, gdyż nie można go traktować, jako oświadczenia woli (tak: Dzierżanowski Włodzimierz, Jerzykowski Jarosław, Stachowiak Małgorzata, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. VII, Opublikowano: WKP 2018). W związku z tym Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy IMD Dostawy Sp. z o. o.  Sp. k,  na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7a Ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

Zatwierdziła

Ilona Calicka

/---/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach

 

 

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

 

 

CKZ.720.1.261.2.2020-PB                                                                                                                                   Kielce, dn.21.08.2020 r.

                                                                      

Zamawiający: Gmina Kielce

Rynek 1, 25 – 303 Kielce

Odbiorca usługi:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach

Łódzka 200, 25-655 Kielce

 

                                                                                                                                                                              Do wszystkich Wykonawców

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  „Dostawę wyposażenia do Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach wraz z jego przyłączeniem do instalacji, uruchomieniem oraz szkoleniem – część II Dział Pojazdów i Technik Samochodowych” realizowanego w ramach projektu „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” Osi 6 ,, Rozwój miast”, Regionalny Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO

w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą 

W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzoną w trybie przetargu nieograniczonego, Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach, ul. Łódzka 200, 25-655 Kielce, działając zgodnie z postanowieniem art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 60 dni.  

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 60 dni należy złożyć w formie elektronicznej,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 sierpnia 2020 r., godz. 15.00.

Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą i skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp.

W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy na wniosek Zamawiającego ws. wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek Zamawiającego

Wzór oświadczenia

 

 

 

 

CKZ.720.1.261.2.2020-PB                                                                                                                          Kielce, dn.12.08.2020 r.

                                                                      

Zamawiający: Gmina Kielce

Rynek 1, 25 – 303 Kielce

Odbiorca usługi:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach, ul. Łódzka 200, 25-655 Kielce

 

do wszystkich Wykonawców

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  „Dostawę wyposażenia do Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach wraz z jego przyłączeniem do instalacji, uruchomieniem oraz szkoleniem – część II Dział Pojazdów i Technik Samochodowych” realizowanego w ramach projektu „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” Osi 6 ,, Rozwój miast”, Regionalny Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA,
czynności wykluczenia wykonawcy ORAZ PRZYSTĄPIENIU DO POWTÓRNEJ CZYNNOŚCI BADANIA OCENY ZŁOŻONYCH OFERT

 

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa wyposażenia do Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach wraz z jego przyłączeniem do instalacji, uruchomieniem oraz szkoleniem - część II Dział Pojazdów i Technik Samochodowych” w ramach projektu „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” Osi 6 ,, Rozwój miast”, Regionalny Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020:

  1. na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 oraz art. 186 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm., zwanej dalej ustawą Pzp) unieważnia czynność unieważnienia postępowania,
  2. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12), 16) oraz art. 24 ust. 5 pkt. 4) ustawy Pzp wyklucza z niniejszego postępowania Wykonawcę PH KOGEX Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu i w oparciu o 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę tegoż Wykonawcy wykluczonego uznaje za odrzuconą,
  3. przystępuje do powtórnej czynności badania i oceny złożonych ofert.

Uzasadnienie:

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp:

ust. 2. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

ust. 3.  Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

Z przywołanych wyżej ustępów art. 186 ustawy Pzp wynika, że Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu, które uwzględnił w odpowiedzi na odwołanie wtedy gdy Izba umorzyła postępowanie odwoławcze na skutek braku istnienia sprzeciwu, czy to z uwagi na brak wykonawcy występującego po stronie Zamawiającego, czy to z uwagi na niezłożenie sprzeciwu przez takiego wykonawcę, który tym samym zaakceptował stanowisko Zamawiającego. W przedmiotowym postępowaniu Przystępujący po stronie Zamawiającego - PH KOGEX Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, nie wniósł sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, a Izba umorzyła postępowanie w sprawie KIO 1454/20.

W związku z powyższym, wobec uwzględnienia pismem z dnia 28.07.2020 r. w całości zarzutów zawartych w treści odwołania wniesionego do KIO przez Wykonawcę Rafała Pajek – Megamaszyny, Zamawiający zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu, w pierwszej kolejności unieważnia czynność unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający w sposób arbitralny stwierdził wadę w zawartym w dokumentacji postępowania opisie przedmiotu zamówienia i tym samym w sposób arbitralny dokonał unieważnienia postępowania w oparciu o przepis art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp.

Zamawiający wskazuje dalej, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12), 16) ustawy Pzp:

ust. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

pkt 12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

pkt 16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

Stosownie natomiast do treści art. 24 ust. 5 pkt 4) ustawy Pzp:

ust. 5. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:

pkt 4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

Jak wynika z dokumentu JEDZ złożonego w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę PH KOGEX Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, we wszystkich pozycjach dotyczących przesłanek wykluczenia Wykonawca ten wskazał, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania. Tym samym Wykonawca ten w wyniku co najmniej rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu skorzystał bowiem m.in. z fakultatywnej przesłanki wykluczenia określonej w art. 24 ust. 5 pkt 4) ustawy Pzp. Tymczasem, jak wynika z dokumentów otrzymanych od zamawiającego – 10 Brygady Logistycznej w Opolu oświadczeniem z dnia 28 listopada 2018r. zamawiający ten rozwiązał z Wykonawcą PH KOGEX Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu umowę nr 134/XI/61/17/R3 zawartą w wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy Pzp, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczając z tego tytułu karę umowną. Stanowi to naruszenie wymienionych na wstępie przepisów ustawy Pzp. Już samo wprowadzenie Zamawiającego w błąd co do braku podstaw do wykluczenia stanowi samoistną przesłankę do wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Zamawiający wskazuje przy tym, iż Przystępujący po stronie Zamawiającego - PH KOGEX Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, nie wniósł sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, tym samym zaakceptował stanowisko Zamawiającego. Zgodnie z art. 189 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, KIO odrzuca odwołanie m.in. wówczas, gdy odwołanie dotyczy czynności, którą zamawiający wykonał po uwzględnieniu zarzutów wcześniejszego odwołania i zgodnie z żądaniem zawartym w poprzednim odwołaniu. W oparciu o art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę tegoż Wykonawcy wykluczonego uznaje za odrzuconą.

Po uwzględnieniu w całości zarzutów zawartych w odwołaniu Rafała Pajek – Megamaszyny, Zamawiający przystępuje do powtórnej czynności badania i oceny złożonych ofert, celem zapewnienia ich zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zatwierdził w oryginale

Dominik Kraska

/---/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach

 


 

CKZ.720.1.261.2.2020-PB              

                                                                                                                                                                         Kielce, dnia 19.06.2020 r.

 

Zamawiający: Gmina Kielce

Rynek 1, 25 – 303 Kielce

Odbiorca usługi:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach

ul. Łódzka 200, 25-655 Kielce

 

Do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę wyposażenia do Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach wraz z jego przyłączeniem do instalacji, uruchomieniem oraz szkoleniem - część II Dział Pojazdów i Technik Samochodowych”, realizowanego w ramach projektu „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” Osi 6 ,, Rozwój miast”, Regionalny Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania

 

Zamawiający - Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach, adres ul. Łódzka 200, 25-655 Kielce, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 i art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. Nr poz. 1843.), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wyposażenia do Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach wraz z jego przyłączeniem do instalacji, uruchomieniem oraz szkoleniem - część II Dział Pojazdów i Technik Samochodowych”.

Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest przepis art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że została stwierdzona wada w zawartym w dokumentacji postępowania opisie przedmiotu zamówienia, co Zamawiający uzasadnia następująco:

Na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i opisu przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2b do SIWZ - Szczegółowy opis wyposażenia pracowni obsługi i naprawy pojazdów samochodowych w poz. 70 Stanowisko testowania pompowtryskiwaczy, pomp i wtryskiwaczy Common Rail Zamawiający określił wymiary stanowiska w następujący sposób: Wymiary nie większe niż [mm]: szerokość 760, głębokość 720, Zbiornik płynu testowego maksymalnie 35 l, opierając się na ogólnodostępnych informacjach i kartach katalogowych producentów tego typu urządzeń.

W toku postępowania Zamawiający otrzymał od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia informacje odnośnie błędów w specyfikacji producenta/kart katalogowych urządzenia, zarówno polskich jak i anglojęzycznych dotyczących rzeczywistych wymiarów urządzenia. Zamawiający ponownie przeanalizował ogólnodostępne specyfikacje oraz zwrócił się do producentów tego typu urządzeń prosząc o weryfikacje szczegółowego opisu stanowiska do testowania pompowtryskiwaczy, pomp i wtryskiwaczy Common Rail w zakresie jego dostępności. W rezultacie Zamawiający otrzymał informacje, iż na stronach producentów urządzenia wystąpił błąd w określeniu przede wszystkim wymiarów urządzenia oraz pojemności zbiornika oleju testującego, co niewątpliwie powoduje brak możliwości dostarczenia przez potencjalnych Wykonawców urządzenia spełniającego wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.  

Ponadto, w dniu 18.06.2020 r. Zamawiający otrzymał od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia pismo o braku możliwości dostarczenia przedmiotu spełniającego wymagania Zamawiającego z uwagi na błąd w kartach katalogowych wraz z oświadczeniem producenta, informując tym samym, iż urządzenie opisane przez Zamawiającego nie istnieje na rynku.

Po zapoznaniu się z treścią  pisma przesłanego przez Wykonawcę Zamawiający uznał, że prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, ze względu na dokonanie przez Zamawiającego czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania, tj. opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który nie odpowiada wymaganiom przepisu
art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy. Czynność ta spowodowała w konsekwencji naruszenie wyrażonej w art. 7 ustawy zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia winien zostać zatem zmieniony. Brak natomiast zmiany w opisie przedmiotu zamówienia uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. Wada ta na obecnym etapie jest nieusuwalna i ma wpływ na wynik postępowania. Skoro zaś wady nie da się usunąć i oddziałuje ona na ważność umowy – Zamawiający obligatoryjnie unieważnia postępowanie. Oznacza to, że błędy w postępowaniu, które miały lub mogły mieć wpływ na jego wynik i są nieusuwalne, skutkują koniecznością unieważnienia postępowania. Zamawiający powołuje się przy tym m.in. na stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok z 27.05.2014r., sygn. akt KIO 914/14), w którym czytamy, iż: "(...) Niewątpliwie sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający przepisy art. 29 ust. 2 i 3 p.z.p., uznać należy za takie naruszenie przepisów ustawy, które co najmniej mogło mieć wpływ na wynik postępowania, a tym samym mogłoby stanowić przyczynę wystąpienia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 146 ust. 6 p.z.p., do sądu o unieważnienie umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania obarczonego taką wadą (...)" W art. 146 ust. 6 ustawy,  ustawodawca posługuje się konstrukcją „miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania”, co oznacza, że do unieważnienia umowy wystarczy sama wątpliwość, ewentualność dotycząca wyniku postępowania, stanowiąca skutek czynności lub bezczynności Zamawiającego. Zaniechanie lub dokonanie przez Zamawiającego czynności, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania, o którym mowa w art. 146 ust. 6 ustawy, jest określeniem bardzo ogólnym niemniej analizowana wada mogła spowodować np. zmniejszenie ilości wykonawców biorących udział w postępowaniu. Naruszenie przepisów ustawy wynikające z działań lub zaniechań Zamawiającego ma wpływ na wynik postępowania, ewentualnie ma potencjalny wpływ na wynik. Ich nieusuwalność powoduje, że w takich przypadkach postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego należy uznać za wadliwe, co skutkuje koniecznością jego unieważnienia. Zamawiający wskazuje również na wyrok KIO z 2.06.2010r. (KIO/UZP982/10), gdzie stwierdzono podstawę do skorzystania z przesłanki art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy: „Nie ma wątpliwości, że błędny opis przedmiotu zamówienia miał wpływ na wynik postępowania, skoro zaoferowano przedmiot dostawy o różnym zakresie zastosowania. Należy przyjąć, że postępowanie obarczone błędem zamawiającego, mającym wpływ na jego wynik, w szczególności przez brak możliwości jednakowej oceny przedmiotu dostawy w złożonych ofertach, a w ślad za tym wyboru najkorzystniejszej oferty, należało unieważnić na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 p.z.p. Zawarcie umowy, ze świadomością w momencie jej zawierania, o konieczności odstąpienia od realizacji, byłoby niezgodne z przepisem art. 145 ust. 1 p.z.p. i stanowiłoby swoistego rodzaju fikcję”.

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

 

Zatwierdził 

Dominik Kraska

/---/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


CKZ.720.1.261.2.2020-PB                                                                                                                                                   Kielce, 29.05.2020 r.

 

PROTOKÓŁ  Z OTWARCIA OFERT

 

W dniu 29.05.2020 r. o godz. 11:00, ustalonym jako termin otwarcia ofert, Zamawiający Gmina Kielce -  Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach dokonał otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  „Dostawę wyposażenia do Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach wraz z jego przyłączeniem do instalacji, uruchomieniem oraz szkoleniem - część II Dział Pojazdów i Technik Samochodowych”, realizowanego w ramach projektu „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” Osi 6 ,, Rozwój miast”, Regionalny Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Wysokość środków, jakie przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia, tj. kwotę 1 837 117,23 zł brutto.

 

Do upływu terminu składania ofert (29.05.2020 r. godz. 10.00) złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferta cenowa

Okres udzielonej gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia

Skrócenie wymaganego w SIWZ terminu wykonania przedmiotu zamówienia

Warunki płatności

1.

IMD Dostawy Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Sokolnicza 5/2

53-676 Wrocław

1 939 987,98 zł brutto

36 miesięcy

o 7 dni

Zgodnie z zapisami SWIZ

2.

Megamaszyny Rafał Pajek

ul. Guznera 55

47-175 Spórok

1 884 000,00 zł brutto

36 miesięcy

o 21 dni

Zgodnie z zapisami SWIZ

3.

INTER CARS S. A.

ul. Powsińska 64

02-903 Warszawa

1 944 507,00 zł brutto

36 miesięcy

o 21 dni

Zgodnie z zapisami SWIZ

4.

Lucjan Sp. z o. o.

ul. Toruńska 39

86-050 Solec Kujawski

1 830 331,02 zł brutto

36 miesięcy

o 21 dni

Zgodnie z zapisami SWIZ

5.

PH KOGEX Sp. z o. o

ul. Gajowa 53/16

50-520 Wrocław

1 729 459,95 zł brutto

36 miesięcy

o 21 dni

Zgodnie z zapisami SWIZ

 

Zatwierdził 

Dominik Kraska

/---/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach

Protokół z otwarcia ofert 

 

CKZ.720.1.261.2.2020-PB                                                                                                                                                            15.04.2020 r.

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

„Dostawa wyposażenia do Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach wraz z jego przyłączeniem do instalacji, uruchomieniem oraz szkoleniem - część II Dział Pojazdów i Technik Samochodowych”  

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. Nr poz. 1843.) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Przedmiotowe postępowanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.6 ,,Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” Osi 6 ,,Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu:

29 maja 2020 r. godzina 10:00

 

Wykonawca składa ofertę do udziału w postępowaniu za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. 

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - pobierz 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (po publikacji) z dnia 15.05.2020 r. - pobierz

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (przed publikacją) z dnia 13.05.2020 r. - pobierz 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (po publikacji) z dnia 12.05.2020 r. - pobierz 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (przed publikacją) z dnia 08.05.2020 r. - pobierz

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 z dnia 13.05.2020 r. - pobierz 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 z dnia 08.05.2020 r. - pobierz 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz 

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2 z dnia 13.05.2020 r. - pobierz 

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1 z dnia 08.05.2020 r. - pobierz 

Załącznik nr 1:   Formularz oferty - pobierz 

Załącznik nr 2:    Opis przedmiotu zamówienia - pobierz

Załącznik nr 2a: Szczegółowy opis wyposażenia pracowni diagnostyki samochodowej 

Załącznik nr 2a: Szczegółowy opis wyposażenia pracowni diagnostyki samochodowej - MODYFIKACJA z dnia 13.05.2020 r.  - pobierz

Załącznik nr 2a: Szczegółowy opis wyposażenia pracowni diagnostyki samochodowej - MODYFIKACJA - pobierz

Załącznik nr 2b: Szczegółowy opis wyposażenia pracowni obsługi i naprawy pojazdów samochodowych

Załącznik nr 2b: Szczegółowy opis wyposażenia pracowni obsługi i naprawy pojazdów samochodowych - MODYFIKACJA z dnia 13.05.2020 r. - pobierz 

Załącznik nr 2b: Szczegółowy opis wyposażenia pracowni obsługi i naprawy pojazdów samochodowych - MODYFIKACJA - pobierz 

Załącznik nr 2c: Szczegółowy opis wyposażenia pracowni diagnozowania i naprawy nadwozi samochodowych

Załącznik nr 2c: Szczegółowy opis wyposażenia pracowni diagnozowania i naprawy nadwozi samochodowych - MODYFIKACJA z dnia 13.05.2020 r. - pobierz 

Załącznik nr 2c: Szczegółowy opis wyposażenia pracowni diagnozowania i naprawy nadwozi samochodowych - MODYFIKACJA - pobierz 

Załącznik nr 2d: Szczegółowy opis wyposażenia pracowni mechatroniki i elektrotechniki pojazdów samochodowych

Załącznik nr 2d: Szczegółowy opis wyposażenia pracowni mechatroniki i elektrotechniki pojazdów samochodowych - MODYFIKACJA z dnia 13.05.2020 r. - pobierz 

Załącznik nr 2d: Szczegółowy opis wyposażenia pracowni mechatroniki i elektrotechniki pojazdów samochodowych - MODYFIKACJA - pobierz 

Załącznik nr 3:   Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - pobierz

Załącznik nr 4:   Instrukcja wypełniania (Wersja wstępna) jednolitego dokumentu - pobierz

Załącznik nr 5:   Wzór umowy - pobierz

Załącznik nr 1 do umowy: Karta gwarancyjna - pobierz

Załącznik nr 6:   Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik nr 7:   Oświadczenia o braku orzeczenia - pobierz

Załącznik nr 8:   Oświadczenie o braku wyroku - pobierz

Załącznik nr 9:   Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami - pobierz

Załącznik nr 10: Klucz publiczny i numer identyfikacyjny - pobierz

 

 

Zatwierdził 

Dominik Kraska

/---/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach

Powrót

Utworzono: 2020-04-15 10:20:06 przez Paulina Borończyk
Modyfikacja: 2020-09-09 10:54:41 przez Magdalena Smorągiewicz
Copyright by Centrum Kształcenia Zawodowego. Wszystkie prawa zastrzeżone.