Zamówienia publiczne

2019-12-20

Dostawa wyposażenia do Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach wraz z jego instalacją oraz doprowadzeniem niezbędnych mediów

 

CKP.720.1.261.1.2019-AS/2020                                                                                                           Kielce, dn. 02.03.2020 r.                                                                          

Zamawiający: Gmina Kielce

Rynek 1, 25 – 303 Kielce

Odbiorca usługi:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach

Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce

 

 do wszystkich wykonwców

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  „Dostawę wyposażenia do Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach wraz z jego instalacją oraz doprowadzeniem niezbędnych mediów” w ramach projektu „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” Osi 6 ,, Rozwój miast”, Regionalny Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach, adres: Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce, działając zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zawiadamia,
iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę wyposażenia do Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach wraz z jego instalacją oraz doprowadzeniem niezbędnych mediów” znak CKP.720.1.261.1.2019-AS w ramach projektu „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

 

MEGAMASZYNY Rafał Pajek

  1. Guznera 55,

47-175 Sporók

 

  - cena: 2.998.000,00 zł brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia

 

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena brutto (60%), Okres udzielonej rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia (20%) i Termin wykonania zamówienia (20%).

Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertą w przyjętym kryterium:

 

 

 

Numer

oferty

 

 

 

 Nazwa (firmy), siedziba
i adres Wykonawcy

 

Liczba pkt.
w kryterium cena

kryterium 1

 

Liczba pkt. w kryterium okres udzielonej rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia kryterium 2

 

Liczba pkt. w kryterium termin wykonania zamówienia kryterium 3

 

Ostateczna

liczba

punktów 

1.

MEGAMASZYNY Rafał Pajek

Ul. Guznera 55

47-175  Spórok

60

20

20

100 pkt

 

Centrum Kształcenia Zawodowego zawiadamia, iż umowa zostanie podpisana w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

 

 

Zatwierdził w oryginale

/--/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Kielcach

 

 

Wyk. w 4 egz.

  1. 1 Wykonawcy
  2. 2 strona internetowa
  3. 3 Tablica ogłoszeń
  4. 4 a/a

 


CKP.720.1.261.1.2019 – AS/2020                                                                                                                                    Kielce, dn.28.01.2020 r.

 

PROTOKÓŁ  Z OTWARCIA OFERT

 

W dniu 28.01.2020 r. o godz. 11:00, ustalonym jako termin otwarcia ofert, Zamawiający Gmina Kielce -  Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach dokonał otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  „Dostawę wyposażenia do Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach wraz z jego instalacją oraz doprowadzeniem niezbędnych mediów” realizowanego w ramach projektu „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” Osi 6 ,, Rozwój miast”, Regionalny Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wysokość środków, jakie przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia, tj. kwotę 2 778 078,00 zł brutto.

 

Do upływu terminu składania ofert (28.01.2020 r. godz. 10.00) złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferta cenowa

Okres udzielonej gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia

Skrócenie wymaganego w SIWZ terminu wykonania przedmiotu zamówienia

Warunki płatności

1.

Megamaszyny Rafał Pajek

Ul. Guznera 55

47-175 Spórok

2 998 000,00 zł brutto

36 miesięcy

o 8 tygodni

Zgodnie z zapisami SIWZ

 

 

 

Zatwierdził 

Dominik Kraska

/---/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach

 

Protokół  z otwarcia ofert


CKP.720.1.261.1.2019-AS                                                                                                                                                                           20.12.2019 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Dostawa wyposażenia do Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach wraz z jego instalacją oraz doprowadzeniem niezbędnych mediów”.

  

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. Nr poz. 1843.) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Przedmiotowe postępowanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.6 ,,Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” Osi 6 ,,Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu:

28 stycznia 2020 r. godzina 10:00

Wykonawca składa ofertę do udziału w postępowaniu za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

 

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 z dn. 20.01.2020 r.  - pobierz

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz

Załącznik nr 1:   Formularz oferty - pobierz

Załącznik nr 2:    Opis przedmiotu zamówienia - pobierz

Załącznik nr 3:   Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - pobierz

Załącznik nr 4:   Instrukcja wypełniania (Wersja wstępna) jednolitego dokumentu - pobierz

Załącznik nr 5:   Wzór umowy - pobierz

Załącznik nr 1 do umowy: Karta gwarancyjna - pobierz

Załącznik nr 6:   Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik nr 7:   Oświadczenia o braku orzeczenia - pobierz

Załącznik nr 8:   Oświadczenie o braku wyroku - pobierz

Załącznik nr 9:   Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami - pobierz

Załącznik nr 10: Klucz publiczny i numer identyfikacyjny - pobierz

Załącznik nr 11:    Schemat układu pomieszczeń w CKZ - pobierz

 

Zatwierdził 

Dominik Kraska

/---/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach

Powrót

Utworzono: 2019-12-20 10:15:02 przez Alina Skowerska
Modyfikacja: 2020-03-02 13:57:38 przez Alina Skowerska
Copyright by Centrum Kształcenia Zawodowego. Wszystkie prawa zastrzeżone.