Zamówienia publiczne

2018-07-19

Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego

CKP.720.1.261.2.2018-AS                                                                                                                                                                                            Kielce, 09.10.2018 r.

 

 

do wszystkich Wykonawców

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” Osi 6 ,, Rozwój miast”, Regionalny Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, adres: Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce, działając zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” Osi 6 ,, Rozwój miast”, Regionalny Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

 

Firma Budowlana ANNA BUD Sp. z o.o.

26-026 Morawica,

Bilcza, ul. Bukowa 2B

 

  - cena: 36 900 000,00 zł brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena brutto (60%), Okres udzielonej gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia (20%) i doświadczenie Kierownika Budowy (0%).

Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertą w przyjętym kryterium:

 

 

 

Numer

oferty

 

 

 

 Nazwa (firmy), siedziba i adres
Wykonawcy

 

Liczba pkt.
w kryterium cena

kryterium 1

 

Liczba pkt.
w kryterium okres udzielonej gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia
kryterium 2

 

Liczba pkt.
w kryterium doświadczenie kierownika budowy kryterium 3

 

Ostateczna

liczba

punktów 

1.

Budimex S.A.

  1. Stawki 40

01-040

Warszawa

51,97

20

0

71,97 pkt

 

 2.

 

Firma Budowlana „Anna Bud” Sp. z o.o.

Bilcza, ul. Bukowa 2B,
26-026 Morawica

 

60

 20

 0 

 

80 pkt

 

 

Centrum Kształcenia Praktycznego zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy, termin podpisania umowy z wybranym w postępowaniu Wykonawcą zostanie wyznaczony po 19.10.2018 r.

 

Zatwierdził 

Dominik Kraska

/---/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

 

 

 

Wyk. w 5 egz.

  1. Egz. od 1 do 2 Wykonawcy
  2. Egz. 3 strona internetowa
  3. Egz. 4 Tablica ogłoszeń
  4. Egz. 5 a/a

CKP.720.1.261.2.2018 - AS                                                                                                                                                                                        Kielce,17.09.2018 r.

 

PROTOKÓŁ  Z OTWARCIA OFERT

 

W dniu 17.09.2018 r. o godz. 9:15, ustalonym jako termin otwarcia ofert, Zamawiający Gmina Kielce -  Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach dokonał otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” Osi 6 ,, Rozwój miast”, Regionalny Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: 25-323 Kielce, Al. Solidarności 34, piętro VIII, pok.809.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał łączną wysokość środków, jakie przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia, tj. kwotę 36 221 330,31 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert (17.09.2018 r. godz. 9.00) złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferta cenowa

Okres udzielonej gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia

Termin wykonania inwestycji oraz warunki płatności

1.

BUDIMEX S.A.

ul. Stawki 40

01-040 Warszawa

42 598 725,30 zł brutto

60 miesięcy

Zgodnie z zapisami SIWZ

2.

Firma Budowlana „Anna Bud” Sp. z o.o.

Bilcza, ul. Bukowa 2B, 26-026 Morawica

36 900 000,00 zł brutto

60 miesięcy

Zgodnie z zapisami SIWZ

 

 

Kielce, 17.09.2018 r.

 

Zatwierdził 

Dominik Kraska

/---/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

 

 


 

 

CKP.720.1.261.2.2018-AS                                                                                                                                        Kielce, 24.07.2018 r.

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

"Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego"

  

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZETARG NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. Nr poz. 1579 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia  przekracza kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy

Przedmiotowe Zadanie inwestycyjne jest realizowane w ramach projektu pn.: „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Działania 6.6 ,,Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” Osi 6 ,,Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach umowy o dofinansowanie RPSW.06.06.00-26-0001/17.

 UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu:

17 WRZEŚNIA 2018 r. godzina 9:00

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, al. Solidarności 34, 25 – 323 Kielce, VIII Piętro, pok. 809 - sekretariat.

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - pobierz

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 31.08.2018 r.- pobierz

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (przed publikacją) z dnia 29.08.2018 r. - pobierz

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (po publikacji) z dnia 23.08.2018 - pobierz

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (przed publikacją) z dnia 20.08.2018 r. - pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  - SIWZ - pobierz

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 z dnia 31.07.2018 r. - pobierz

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 z dnia 06.08.2018  - pobierz 

MODYFIKACJA ZAŁĄCZNIKA NR 6 - WZORU UMOWY z dnia 06.08.2018 r. - pobierz

Wykaz zmian w załączniku nr 6  z dnia 06.08.2018 r.- pobierz

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 z dnia 09.08.2018- pobierz 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 4 z dnia 14.08.2018r. - pobierz

MODYFIKACJA ZAŁĄCZNIKA NR 9 - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O PODWYKONAWSTWO z dnia 14.08.2018 r. - pobierz

WYKAZ ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 9 z dnia 14.08.2018 r. - pobierz 

MODYFIKACJA SIWZ nr 2 z dnia 20.08.2018r. - pobierz

MODYFIKACJA ZAŁĄCZNIKA nr 6 - WZORU UMOWY z dnia 20.08.2018 r. - pobierz

MODYFIKACJA SIWZ nr 3 z dnia 20.08.2018 r. - pobierz

MODYFIKACJA SIWZ nr 4 z dnia 29.08.2018 r. - pobierz

MODYFIKACJA SIWZ nr 5 z dnia 29.08.2018 r. - pobierz

MODYFIKACJA ZAŁĄCZNIKA NR 6 WZORU UMOWY z dnia 29.08.2018 r. - pobierz

Załącznik nr: 1          Formularz oferty - pobierz

Załącznik nr: 2          Oświadczenie o niezaleganiu- pobierz

Załącznik nr: 3          Jednolity Europejski Dokument Zamówienia- pobierz

Załącznik nr: 4          Instrukcja wypełniania (Wersja wstępna) jednolitego dokumentu- pobierz

Załącznik nr: 4a        Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej

Załącznik nr: 5          Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej- pobierz

Załącznik nr: 6          Wzór umowy- pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 6      WZÓR UMOWY MODYFIKACJA z dnia 06.08.2018 r. 

ZAŁĄCZNIK NR 6     WZÓR UMOWY MODYFIKACJA z dnia 20.08.2018 r. - pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 6    WZÓR UMOWY MODYFIKACJA z dnia 29.08.2018 r. - pobierz

Załącznik nr: 7          Przedmiar robót- pobierz

Załącznik nr: 8          Dokumentacja (Dokumentacja projektowa oraz STWiORB)- pobierz

Załącznik nr: 9          Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo- pobierz

Załącznik nr 9         ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O PODWYKONAWSTWO MODYFIKACJA z dnia 14.08.2018 r. - pobierz

Załącznik nr: 10        Oświadczenie o braku orzeczenia środka zabezpieczającego- pobierz

Załącznik nr: 11        Oświadczenie o braku wyroku- pobierz

Załącznik nr 12      Wykaz inwestycji kierownika robót budowlanych, w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn. „Doświadczenie kierownika budowy”- pobierz

Załącznik nr 13         Mapa poglądowa – dot. kontenerów - pobierz

 

 

Zatwierdził 

Dominik Kraska

/---/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

Powrót

Utworzono: 2018-07-19 15:17:07 przez Alina Skowerska
Modyfikacja: 2018-10-09 08:08:03 przez Paulina Borończyk
Copyright by Centrum Kształcenia Zawodowego. Wszystkie prawa zastrzeżone.