Zamówienia publiczne

2018-01-31

ORGANIZACJA I OBSŁUGA ZAGRANICZNEJ WIZYTY STUDYJNEJ PN: "SYSTEM EDUKACJI ZAWODOWEJ W PORTUGALII" REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU: NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA - NOWOCZESNY REGION

CKP.721.1.261.1.2018-MS                                                                                                                                                      Kielce, 21.02.2018 r.

 

do wszystkich Wykonawców

 

Dot. postępowania na organizację i obsługę zagranicznej wizyty studyjnej  pn.: „System edukacji zawodowej w Portugali” realizowanej w ramach projektu: pn.: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, adres: Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce, działając zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 – dalej Pzp)  zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i obsługę zagranicznej wizyty studyjnej pn.: „System edukacji zawodowej w Portugali” realizowanej w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region”, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

 

GM SYNERGY Sp. z o. o.,

sp. komandytowa

ul. Tuszyńska 67

95-030 Rzgów

  - cena: 114 900,00 zł brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia

 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano  na podstawie kryterium:

 

Nr kryterium

 

Opis kryteriów oceny

 

Znaczenie

 1.

 

Cena brutto

 

 

60 proc.

 2.

Doświadczenie tłumacza - Liczba przeprowadzonych zagranicznych wyjazdów studyjnych lub zagranicznych misji branżowych/gospodarczych lub zagranicznych wizyt studyjnych lub zagranicznych wyjazdów studyjno – szkoleniowych do Portugalii dla przedstawicieli placówek oświatowych w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty z dn. 07 września 1991r. (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2198 z późn. zm.) lub przedstawicieli szkół wyższych w rozumieniu ustawy z dnia 27.07.2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2183 z późn. zm.) w roli tłumacza języka portugalskiego

40 proc.

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wykonawca GM SYNERGY Sp. z o. o. sp. komandytowa z siedzibą w Rzgów, który złożył ofertę nr 3, nie podlega wykluczeniu, oferta tego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu i Wykonawca ten złożył ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a) oraz zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp.

 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertą w przyjętym kryterium:

 

 

Numer

oferty

 

 

 

Nazwa (firmy), siedziba i adres Wykonawcy

 

Liczba pkt. w kryterium cena

 

Liczba pkt. w kryterium

doświadczenie

tłumacza

 

Ostateczna

liczba

punktów 

 

 1.

 

Biuro Projektów Europejskich

Wojciech Miłosz

ul. Rumska 3c/12; 

81-074 Gdynia;

Biuro:

ul. Kilińskiego 5/6a

81-386 Gdynia

56,97

  0

 56,97 pkt

 

 2.

 

 Biuro Turystyczne „EWA”

Ewa Sanetra

Rynek 22

34-300 Żywiec

60,00 

 

 0

 

 

 60,00 pkt

 

 3.

 

GM SYNERGY
sp. z o. o.  sp.k.

ul. Tuszyńska 67

95-030 Rzgów

51,07

 40

 91,07 pkt

 

Zamawiający zawiadamia, że terminem, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, jest termin 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, a więc Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę po dniu 26.02.2018r.

W związku z tym Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, termin podpisania umowy z wybranym w postępowaniu Wykonawcą wyznaczy po dniu 26.02.2018r. w miejscu siedziby Zamawiającego - Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce.

 

Zatwierdził 

Dominik Kraska

/---/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

Wyk. w 6 egz.

  1. od 1 do 3 Wykonawcy
  2. 4 strona internetowa
  3. 5 Tablica ogłoszeń
  4. 6 a/a

CKP.721.1.261.1.2018-MS                                                                                                                                              Kielce, 08.02.2018 r.

 

 

PROTOKÓŁ  Z OTWARCIA OFERT

 

W dniu 08.02.2018 r. o godz. 10:15 ustalonym jako termin otwarcia ofert, Zamawiający – Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach dokonał otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Organizacja i obsługa zagranicznej wizyty studyjnej pn.: „System edukacji zawodowej w Portugalii” realizowanej w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

 

Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: 25-323 Kielce, Al. Solidarności 34, piętro VIII, pok.809.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał łączną wysokość środków, jakie przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia, tj. kwotę 119 620,00 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert (08.02.2018 r. godz. 10.00) złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferta cenowa

Doświadczenie tłumacza - Liczba przeprowadzonych zagranicznych wyjazdów studyjnych lub zagranicznych misji branżowych/gospodarczych lub zagranicznych wizyt studyjnych lub zagranicznych wyjazdów studyjno – szkoleniowych do Portugalii dla przedstawicieli placówek oświatowych w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty z dn. 07 września 1991r. (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2198 z późn. zm.) lub przedstawicieli szkół wyższych w rozumieniu ustawy z dnia 27.07.2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2183 z późn. zm.) w roli tłumacza języka portugalskiego

 

1.

Biuro Projektów Europejskich Wojciech Miłosz

ul. Rumska 3c/12,

81-074 Gdynia

Biuro:

ul. Kilińskiego 5/6a

81-386 Gdynia,

 

 103 000,00 zł brutto

 -

2.

Biuro Turystyczne „EWA” Ewa Sanetra

Rynek 22

34-300 Żywiec

 

 

97 800,00 zł brutto

 

1

3.

GM SYNERGY
Sp. z o. o.  sp. k.

ul. Tuszyńska 67

95-030 Rzgów

 

 

114 900,00 zł brutto

 

5

 

Kielce, 08.02.2018 r.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Protokół z otwarcia ofert

 

 

Zatwierdził 

Dominik Kraska

/---/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

 

 

 

CKP.721.1.261.1.2018- MS                                                                                                                             Kielce 31.01.2018 r.

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

organizację i obsługę zagranicznej wizyty studyjnej  pn.: „System edukacji zawodowej w Portugalii” realizowanej w ramach projektu:  „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region”, 

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. Nr poz. 1579 z póź. zm.) Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach ogłasza przetarg nieograniczony na: "Organizację i obsługę zagranicznej wizyty studyjnej  pn.: „System edukacji zawodowej w Portugalii" realizowanej w ramach projektu: „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

 

Termin składania ofert upływa w dniu:

8 lutego 2018r. o godz. 10:00

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, al. Solidarności 34, 25 – 323 Kielce, VIII Piętro, pok. 809 - sekretariat.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowo – cenowy.

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu- art. 25a ust. 1 PZP.

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania -art. 25a ust. 1 PZP.

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz usług.

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób.

Załącznik nr 6 o SIWZ - Wzór umowy.

 

Zatwierdził 

Dominik Kraska

/---/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

Powrót

Utworzono: 2018-01-31 09:02:32 przez Magdalena Smorągiewicz
Modyfikacja: 2018-02-21 13:48:21 przez Paulina Borończyk
Copyright by Centrum Kształcenia Zawodowego. Wszystkie prawa zastrzeżone.