Zamówienia publiczne

2017-10-07

Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego

CKP.720.1.261.3.2017-AS                                                                                                                                                Kielce, dnia 09.02.2018 r.

 

Zamawiający: Gmina Kielce

Rynek 1, 25 – 303 Kielce

Odbiorca usługi:

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce

 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” Osi 6 ,, Rozwój miast”, Regionalny Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania 

 

Zamawiający - Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, adres Al. Solidarności 34, 25 – 323 Kielce, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” Osi 6 ,, Rozwój miast”, Regionalny Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, albowiem cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu cena oferty Firmy Budowlanej „Anna Bud” Sp. z o.o. z siedzibą w Bilczy, znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 31 978 845,31 zł brutto, a następnie na podstawie uchwały Nr LI/1134/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 17 stycznia 2018r. zwiększył tę kwotę do kwoty 36 380 000,00 zł brutto.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty Firmy Budowlanej „Anna Bud” Sp. z o.o. z siedzibą w Bilczy.

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

 

 

Zatwierdził 

Dominik Kraska

/---/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

 

Wyk. w 6 egz.

 1. od 1 do 3 Wykonawcy
 2. 4 strona internetowa
 3. 5 Tablica ogłoszeń
 4. 6 a/a

 

CKP.720.1.261.3.2017-AS                                                                                                                          Kielce, dnia 29.01.2018 r.

Zamawiający: Gmina Kielce

Rynek 1, 25 – 303 Kielce

Odbiorca usługi:

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce

 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

 Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” Osi 6 ,, Rozwój miast”, Regionalny Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu
czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty

 

 Zamawiający - Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, adres Al. Solidarności 34, 25 – 323 Kielce, działając stosownie do art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) unieważnia przeprowadzoną czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. Przedsiębiorstwa Budowlanego Unimax Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Przedsiębiorstwa Instalacyjnego Unimax Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” Osi 6 ,, Rozwój miast”, Regionalny Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

  

Uzasadnienie:

 

W dniu 22.01.2018r. Zamawiający otrzymał odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej Firmy Budowlanej „Anna Bud” Sp. z o.o. z siedzibą w Bilczy od czynności Zamawiającego z dnia 12.01.2018r. dotyczącej wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy Przedsiębiorstwa Budowlanego Unimax Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Przedsiębiorstwa Instalacyjnego Unimax Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. Odwołujący się zarzucił Zamawiającemu m.in. naruszenie art. 89 ust. 1 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy ROSA-BUD S.A. z siedzibą w Radomiu, pomimo, że wykonawca ten nie złożył ważnej oferty z uwagi na brak podpisu oferty.

Zamawiający dopatrzył się w dokonanych przez siebie, niezgodnych z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynnościach, polegających na zaniechaniu odrzucenia oferty wykonawcy ROSA-BUD S.A. z siedzibą w Radomiu, pomimo, że wykonawca ten nie złożył ważnej oferty z uwagi na brak podpisu oferty.

Zamawiający uprawniony jest bowiem na każdym etapie postepowania do powtórzenia dokonanych przez siebie czynności o ile są one wadliwe. KIO w wyroku z dnia 23 września 2010r., sygn. KIO 1939/10 wskazała, że zamawiający ma każdorazowo prawo do samoistnego podjęcia decyzji o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ile uzna, iż dokonane uprzednio czynności są obarczone wadą lub zachodzą inne okoliczności uzasadniające ich unieważnienie. Izba uznała, że w przeciwnym wypadku mogłoby dojść do sytuacji, iż pomimo wiedzy zamawiającego o dokonaniu czynności z naruszeniem prawa zamawiający utrzymałby je w mocy pomimo ich oczywistej wadliwości.
Ponadto Izba w wyroku z dnia 9 października 2012r. (sygn. KIO 2037/12, KIO 2047/12) uzupełniła przywołane rozważania o dookreślenie terminu w jakim zamawiający może dokonać ponownej oceny ofert. Zgodnie z poglądem Izby zamawiający jest uprawniony do samodzielnego unieważnienia pierwotnie podjętej decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej, do dokonania ponownego badania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, choćby taki obowiązek nie wynikał z wyroku KIO albo sądu powszechnego, a termin na skorzystanie ze środków ochrony prawnej upłynął. Dopełniając myśl Izby należy wskazać, że ponowna ocena ofert musi nastąpić przed podpisaniem umowy. Pomimo braku wyraźnie wysłowionej normy nakazującej zamawiającemu korygowanie swoich działań, można wywieść ją po pierwsze z podstawowych zasad systemu zamówień publicznych, a po drugie z możliwości nakazania rewizji ofert przez podmioty kontrolujące (KIO, sądu powszechnego). Skoro bowiem, zamawiający może zostać zobowiązany do ponownej oceny ofert, to tym bardziej, jeżeli sam dostrzeże błędy, powinien ją dokonać. Zamawiający jako gospodarz postępowania, jest bowiem podmiotem najbardziej zainteresowanym by mieć pewność, że wybrana oferta jest najkorzystniejsza.

Zamawiający w związku z powyższym działając na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia dokonaną w dniu 12.01.2018r. czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, albowiem dokonane uprzednio czynności Zamawiającego są obarczone wadą polegającą na braku odrzucenia oferty Wykonawcy ROSA-BUD S.A. z siedzibą w Radomiu z przedmiotowego postępowania, co ma istotne znaczenie w kontekście wniesionego przez Firmę Budowlaną „Anna Bud” Sp. z o.o. z siedzibą w Bilczy odwołania od czynności Zamawiającego z dnia 12.01.2018r. dotyczącej wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy Przedsiębiorstwa Budowlanego Unimax Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Przedsiębiorstwa Instalacyjnego Unimax Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach oraz dokonanej przez Zamawiającego czynności wykluczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. Przedsiębiorstwa Budowlanego Unimax Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Przedsiębiorstwa Instalacyjnego Unimax Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach z niniejszego postępowania.

 

 

Zatwierdził 

Dominik Kraska

/---/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

 

 

 

 

Wyk. w 6 egz.

 1. od 1 do 3 Wykonawcy
 2. 4 strona internetowa
 3. 5 Tablica ogłoszeń
 4. 6 a/a

 

 

 

 

CKP.720.1.261.3.2017-AS                                                                                                                                                                                         Kielce, 12.01.2018 r.

 

 

              do wszystkich Wykonawców

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” Osi 6 ,, Rozwój miast”, Regionalny Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, adres: Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce, działając zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.),  zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” Osi 6 ,, Rozwój miast”, Regionalny Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

 

KONSORCJUM FIRM:

Przedsiębiorstwa Budowlanego Unimax Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Przedsiębiorstwa Instalacyjnego Unimax Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach

LIDER

Przedsiębiorstwo Budowlane Unimax Sp. z o.o.

Okopowa 56, 01-042 Warszawa

 

PARTNER KONSORCJUM

Przedsiębiorstwo Instalacyjne Unimax Sp. z o.o.

Okrzei 35, 25- 526 Kielce 

  - cena: 36 380 000,00 zł brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia

 

 

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena brutto (60%), Okres udzielonej gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia (10%) i Skrócenie terminu wykonania zamówienia (30%).

Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertą w przyjętym kryterium:

 

 

 

Numer

oferty

 

 

 

 Nazwa (firmy), siedziba
i adres Wykonawcy

 

Liczba pkt.
w kryterium cena

kryterium 1

 

Liczba pkt. w kryterium okres udzielonej gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia kryterium 2

 

Liczba pkt. w kryterium skrócenie terminu wykonania zamówieniakryterium 3

 

Ostateczna

liczba

punktów 

1.

ROSA-BUD Spółka Akcyjna

 1. Gazowa 5/7

26-600 Radom

51,71

10

30

91,71 pkt

 

 2.

 

Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Budowlane UNIMAX Sp. z o.o.

 1. Okopowa 56,
  01-042 Warszawa (LIDER)

Przedsiębiorstwo Instalacyjne UNIMAX Sp. z o.o.

 1. Okrzei 35,
  25-526 Kielce (PARTNER)

 

60

 10

 30 

 

100 pkt

 

 

 3.

 

Firma Budowlana „ANNA BUD” Sp. z o.o.

Bilcza, ul. Bukowa 2B,
26-026 Morawica

 

50,34

 

10

 

30

 

 90,34 pkt

 

Centrum Kształcenia Praktycznego zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1, termin podpisania umowy z wybranym w postępowaniu Wykonawcą wyznacza po dniu 22.01.2018 r. w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

Zatwierdził 

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

Wyk. w 6 egz.

 1. od 1 do 3 Wykonawcy
 2. 4 strona internetowa
 3. 5 Tablica ogłoszeń
 4. 6 a/a

CKP.720.1.261.3.2017 - AS                                                                                                                                                                                    Kielce,28.11.2017 r.

 

PROTOKÓŁ  Z OTWARCIA OFERT

 

W dniu 28.11.2017 r. o godz. 9:15, ustalonym jako termin otwarcia ofert, Zamawiający Gmina Kielce -  Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach dokonał otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” Osi 6 ,, Rozwój miast”, Regionalny Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: 25-323 Kielce, Al. Solidarności 34, piętro VIII, pok.809.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał łączną wysokość środków, jakie przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia, tj. kwotę 31 978 845,31 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert (28.11.2017 r. godz. 9.00) złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferta cenowa

Okres udzielonej gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia

Skrócenie wymaganego terminu wykonania przedmiotu zamówienia o:

1.

Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Budowlane
Unimax Sp. z o.o.

Ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa (Lider)

Przedsiębiorstwo Instalacyjne
Unimax Sp. z o.o.

Ul. Okrzei 35, 25 – 526 Kielce (Partner)

36 380 000,00 zł brutto

60 miesięcy

4 miesiące

2.

Firma Budowlana „Anna Bud” Sp. z o.o.

Bilcza, ul. Bukowa 2B, 26-026 Morawica

43 358 360,43 zł brutto

60 miesięcy

4 miesiące

3.

ROSA-BUD Spółka Akcyjna

Ul. Gazowa 5/7

26-600 Radom

42 213 136,75 zł brutto

60 miesięcy

4 miesiące

  

Kielce, 28.11.2017 r.

 

Zatwierdził 

Dominik Kraska

/---/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

 

 

 


CKP.720.1.261.3.2017-AS                                                                                                                                        Kielce, 07.10.2017 r.

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

"Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego"

  

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZETARG NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. Nr poz. 1579 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą.
Wartość przedmiotu zamówienia  przekracza kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy

Przedmiotowe Zadanie inwestycyjne znajduje się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 Rozwój Miast, Priorytet Inwestycyjny 10a  inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

 

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu:

28 listopada 2017 r. godzina 9:00

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, al. Solidarności 34, 25 – 323 Kielce, VIII Piętro, pok. 809 - sekretariat.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - pobierz

 

Zatwierdził 

Dominik Kraska

/---/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

Powrót

Utworzono: 2017-10-07 11:53:34 przez Alina Skowerska
Modyfikacja: 2018-07-18 13:47:39 przez Alina Skowerska
Copyright by Centrum Kształcenia Zawodowego. Wszystkie prawa zastrzeżone.