Zamówienia publiczne

2017-08-07

ORGANIZACJA I OBSŁUGA ZAGRANICZNEJ WIZYTY STUDYJNEJ PN: "SYSTEM EDUKACJI ZAWODOWEJ W PORTUGALII" REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU: NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA - NOWOCZESNY REGION

CKP.721.1.261.11.2017-MS                                                                                                                                               Kielce, 19.09.2017 r.

 

 

                                                                                                                                                                                  do wszystkich Wykonawców

 

Dot. postępowania na organizację i obsługę zagranicznej wizyty studyjnej  pn.: „System edukacji zawodowej w Portugali” realizowanej w ramach projektu: pn.: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

 

 

 

INFORMACJA  O ODRZUCENIU OFERT WYKONAWCÓW

I UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 

Gmina Kielce - Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach z siedzibą przy Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce, zwana dalej Zamawiającym informuje, iż odrzuca oferty następujących Wykonawców z przedmiotowego postępowania:

 

 Numer oferty

Nazwa ( firma), siedziba i adres Wykonawcy

Powód odrzucenia

1.

GMSYNERGY Sp. z o. o. Sp. k.

Ul. Tuszyńska 67

95-030 Rzgów

 

 

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7a Ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.

Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą został potraktowany przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą.

 2,

NEW CHALLENGE
Magdalena Siśkiewicz

Ul. Rydlówka 5/107

30-363 Kraków

 

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7a Ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.

W dniu 18.09.2017 r. Wykonawca przesłał oświadczenie, w którym to nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) unieważnia przedmiotowe postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie, tj. do dnia 17.08.2017 r. wpłynęły 2 oferty od następujących Wykonawców:

a) GM SYNERGY Sp. z o. o. Sp. k., ul. Tuszyńska 67, 95-030 Rzgów

b) NEW CHALLENGE Magdalena Siśkiewicz, ul. Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków

 

Jednakże oferty te zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7a Ustawy Pzp (uzasadnienie odrzucenia ofert zamieszczono powyżej), dlatego postanowiono jak na wstępie punktu 2.

 

 

 

Zatwierdził 

/---/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

 

Wyk. w 5 egz.

  1. Egz. od 1 do 2 Wykonawcy
  2. Egz. 3 strona internetowa
  3. Egz. 4 Tablica ogłoszeń
  4. Egz. 5 a/a

 

Dokumenty do pobrania:

Informacja o odrzuceniu ofert Wykonawców i unieważnieniu postepowania

 

 

 

CKP.721.1.261.11.2017-MS                                                                                                                                        Kielce, dnia 13.09.2017r.

 

 

                                                                                                                                                                                 do wszystkich Wykonawców

 

 

Dot. postępowania na organizację i obsługę zagranicznej wizyty studyjnej  pn.: „System edukacji zawodowej w Portugali” realizowanej w ramach projektu: pn.: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

 

WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO

w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

 

W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzoną w trybie przetargu nieograniczonego, Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, adres Al. Solidarności 34, 25 – 323 Kielce, działając zgodnie z postanowieniem art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni.  

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

W przypadku Wykonawców, którzy wniosą wadium w formie innej niż w pieniądzu oryginał dokumentu wniesienia wadium musi być złożony w siedzibie Zamawiającego, Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce,  w niżej wskazanym terminie.

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni, z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach,
Al. Solidarności 34, 25-323 Kielcew nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2017r., godz. 10:00.

Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, nie powoduje utraty wadium.

Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą i skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp.

W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy na wniosek Zamawiającego ws. Wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek Zamawiającego

Wzór zgody

 

 

 

CKP.721.1.261.11.2017-MS                                                                                                                                                  Kielce, 12.09.2017 r.

 

                                                                                                                                                                                 do wszystkich Wykonawców

 

Dot. postępowania na organizację i obsługę zagranicznej wizyty studyjnej  pn.: „System edukacji zawodowej w Portugali” realizowanej w ramach projektu: pn.: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

 

 

PROTOKÓŁ

 

Zamawiający, Gmina Kielce - Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, adres Al. Solidarności 34, 25 – 323 Kielce w oparciu o zapisy art. 24 aa ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) w wyniku analizy dokumentacji przetargowej i prowadzonego postępowania, unieważnia czynność wyliczenia punktacji z dnia 17.08.2017 r. dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.  

Ostateczna liczba punktów w wyniku dokonanej oceny ofert na podstawie art. 24 aa ust. 1 Ustawy przedstawia się następująco:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferta cenowa

Doświadczenie tłumacza- Liczba odbytych wizyt do Portugalii.

Doświadczenie tłumacza-  Liczba odbytych wizyt dla przedstawicieli placówek oświatowych rozumieniu Ustawy o systemie oświaty z dn. 07 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943) lub przedstawicieli szkół wyższych w rozumieniu ustawy z dnia 27.07.2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842)

1.

GM SYNERGY

Ul. Tuszyńska 69

95-030 Rzgów

 

106 800,00 zł brutto

 

4

 

4

2.

Magdalena Siśkiewicz
NEW CHALLENGE
ul. Rydlówka 5/107;
30-363 Kraków

98 970,00 zł brutto

 

0

 

0

 

Zatwierdził 

Dominik Kraska

/---/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

 

Dokumenty do pobrania

Protokół

 

 

CKP.721.1.261.11.2017-MS                                                                                                                                                Kielce, 17.08.2017 r.

 

PROTOKÓŁ  Z OTWARCIA OFERT

 

 

W dniu 17.08.2017 r. o godz. 10:15 ustalonym jako termin otwarcia ofert, Zamawiający – Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach dokonał otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Organizacja i obsługa zagranicznej wizyty studyjnej pn.: „System edukacji zawodowej w Portugalii” realizowanej w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

 

Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: 25-323 Kielce, Al. Solidarności 34, piętro VIII, pok.809.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał łączną wysokość środków, jakie przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia, tj. kwotę 119 620,00 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert (17.08.2017 r. godz. 10.00) złożono następujące oferty:

 

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferta cenowa

Doświadczenie tłumacza- Liczba odbytych wizyt do Portugalii.

Doświadczenie tłumacza-  Liczba odbytych wizyt dla przedstawicieli placówek oświatowych rozumieniu Ustawy o systemie oświaty z dn. 07 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943) lub przedstawicieli szkół wyższych w rozumieniu ustawy z dnia 27.07.2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842)

1.

 GM SYNERGY

Ul. Tuszyńska 69

95-030 Rzgów

 

106 800,00 zł brutto

 

                    5

 

                                     5

2.

Magdalena Siśkiewicz NEW CHALLENGE ul. Rydlówka 5/107;
30-363 Kraków

98 970,00 zł brutto

 

                     4

 

                                     2

 

Dokumenty do pobrania

 Protokół z otwarcia ofert

 

 

Zatwierdził 

Dominik Kraska

/---/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

 

 

 

 

CKP.721.1.261.11.2017- MS                                                                                                                                                    Kielce 07.08.2017 r.

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

organizację i obsługę zagranicznej wizyty studyjnej  pn.: „System edukacji zawodowej w Portugalii” realizowanej w ramach projektu:  „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region”, 

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach ogłasza przetarg nieograniczony na: "Organizację i obsługę zagranicznej wizyty studyjnej  pn.: „System edukacji zawodowej w Portugalii" realizowanej w ramach projektu: „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

 

Termin składania ofert upływa w dniu:

17 sierpnia  2017 r. godzina 10:00

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, al. Solidarności 34, 25 – 323 Kielce, VIII Piętro, pok. 809 - sekretariat.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowo – cenowy.

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu- art. 25a ust. 1 PZP.

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania -art. 25a ust. 1 PZP.

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz usług.

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób.

Załącznik nr 6 o SIWZ - Wzór umowy.

 

 

 

 

Powrót

Utworzono: 2017-08-07 13:30:01 przez Magdalena Smorągiewicz
Modyfikacja: 2017-09-19 11:03:40 przez Magdalena Smorągiewicz
Copyright by Centrum Kształcenia Zawodowego. Wszystkie prawa zastrzeżone.