Rekrutacja

2020-10-13

Nabór na stanowisko Sekretarza Szkoły w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach

 

DYREKTOR CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH

ogłasza nabór na wolne stanowisko-

Sekretarza Szkoły

w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach

NR REF: 1/2020

 

Liczba lub wymiar etatu: 1,0

 1. Główne obowiązki:
 • obsługa i prowadzenie sekretariatu Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach,
 • obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz firmowej poczty elektronicznej,
 • wykonywanie typowych prac biurowych i kancelaryjnych według zaistniałych potrzeb,
 • prowadzenie zaopatrzenia w niezbędne składniki spożywczo – materiałowe siedziby CKZ,
 • organizacja zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych ,
 • prowadzenie rejestru pism i dbanie o prawidłowy obieg dokumentów,
 • prowadzenie składnicy akt,
 • przygotowanie dokumentów i materiałów na potrzeby kierownictwa jednostki,
 • przygotowanie upoważnień i pełnomocnictw dla Dyrektora CKZ do załatwienia spraw w jego imieniu oraz prowadzeniu rejestru w tym zakresie,
 • samodzielne redagowanie pism po uzgodnieniu treści z dyrektorem,
 • terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Centrum,
 • przygotowywanie danych do sprawozdań z zakresu swojego stanowiska pracy,
 • obsługa centrali telefonicznej, kserokopiarki, niszczarki
 • dbałość o właściwe zabezpieczenie dokumentacji szkolnej,
 • zachowując dyskrecję i tajemnicę załatwianych spraw,
 • zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci oraz druków ścisłego zarachowania,
 • dbałość o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się w sekretariacie Centrum,
 • dbałość o należyty ład i porządek na stanowisku pracy,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

 

 1. Warunki pracy:
 • praca w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach, ul Łódzka 200,  25-655 Kielce,
 • praca w zespole
 • kontakty z interesantami
 • udział w szkoleniach

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie średnie,
 • biegłość w obsłudze komputera przede wszystkim w zakresie MS Office.
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność i dyspozycyjność

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność, staranność, terminowość, samodzielność, dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • sumienność i terminowość,
 • dobra organizacja pracy.

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • życiorys zawodowy,
 • kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
 • kserokopię dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia lub umowę o pracę),
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność*,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

 

* Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 23 października 2020 r. (włącznie) bezpośrednio w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach, ul. Łódzka 200, 25-655 Kielce, pok. A03 (w godzinach 8:00-15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu), na wskazany powyżej adres z dopiskiem:

Sekretarz Szkoły w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach

NR REF: 1/2020

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. ( prefiks 41) 367 68 72

Dokumenty do pobrania:
Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

UWAGA:

 1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. 

 

ZATWIERDZIŁA W ORYGINALE

 -//-

ILONA CALICKA

DYREKTOR CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH

Powrót

Utworzono: 2020-10-13 13:22:43 przez Paulina Borończyk
Modyfikacja: 2020-10-13 13:25:33 przez Paulina Borończyk
Copyright by Centrum Kształcenia Zawodowego. Wszystkie prawa zastrzeżone.