Rekrutacja

2019-07-19

Nabór na stanowisko Podinspektora w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach nr ref. 1/2019

CKP.110.1.2019-AS                                                                                                                                                           Kielce, dn. 12.08.2018 r.

 

Informacja o wynikach naboru
na stanowisko Podinspektora
w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

Nr. ref: 1/2019

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani Katarzyna Fronczyk zamieszkała w Zagnańsku.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Zdaniem Komisji kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje na ww. stanowisko. Legitymuje się wymaganym wykształceniem oraz doświadczeniem zawodowym. Kandydatka uzyskała pozytywną ocenę formalną i merytoryczną złożonych dokumentów,
w których wykazała zarówno wiedzę z wymaganych w konkursie ustaw m.in ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Kandydatka posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu zasad funkcjonowania bibliotek publicznych. Wykazała się również dobrą znajomością prawa oświatowego oraz zagadnień związanych z funkcjonowaniem Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach.

Podsumowując, Pani Katarzyna Fronczyk posiada odpowiednie doświadczenie oraz wiedzę związaną z pracą na stanowisku podinspektora w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach.

 

ZATWIERDZIŁ W ORYGINALE

 -//-

DOMINIK KRASKA

DYREKTOR CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH

 

 


CKP.110.1.2019-AS                                                                                                                                                       Kielce, 02.08.2019 r.

 

 

 

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne
na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

NR REF: 1/2019

 

 

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 19.07.2019 r. nabór na stanowisko Podinspektora w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach wpłynęła 1 oferta.

 

W wyniku analizy dokumentów aplikacyjnych pod kątem zgodności danych zawartych w aplikacji z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu przedstawiona kandydatura zakwalifikowała się do następnego etapu naboru.

 

 

ZATWIERDZIŁ W ORYGINALE

 -//-

DOMINIK KRASKA

DYREKTOR CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH


CKP.110. 1.2019 -AS                                                                                                                                                         Kielce, 19.07.2019 r.

  

DYREKTOR CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze -
PODINSPEKTORA 
w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach
NR REF: 1/2019

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%


Liczba lub wymiar etatu: 1,0

Wynagrodzenie: zgodne z zarządzeniem nr 12/2018 z 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania CKP w Kielcach

Główne obowiązki:

 • uczestnictwo w przygotowaniu dokumentacji oraz przeprowadzaniu postępowań związanych z udzieleniem zamówień publicznych
 • współudział w sporządzaniu Planu Zamówień Publicznych
 • monitorowanie możliwości i warunków pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych dla realizacji zadań CKP
 • przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej o środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych
 • przygotowanie zasad funkcjonowania a następnie prowadzenie biblioteki w ramach zadań statutowych Centrum, w tym w zakresie prac biblioteczno-technicznych:
 1. planowanie pracy
 2. kontrola statystyki czytelnictwa i prowadzenie sprawozdawczości
 3. kontrola wartości zbiorów z księgowością
 4. gromadzenie, opracowywanie, konserwacja i selekcja zbiorów
 5. prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
 6. prowadzenie katalogów bibliotecznych
 7. gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych, zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
 8. przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.).

 

 • inne zlecone przez pracodawcę

 

Warunki pracy:

 • praca w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, Al. Solidarności 34,  25-323 Kielce,
 • praca w zespole
 • kontakty z interesantami
 • udział w szkoleniach

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy
 • budynek wielopiętrowy wyposażony w podjazd oraz windę
 • praca w pokoju wieloosobowym

 

 Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane pedagogiczne
 • min. 2 lata stażu pracy
 • wiedza na temat systemu edukacji zawodowej w Polsce
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o finansach publicznych, znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek, ustawa o systemie oświaty, ustawa o ochronie danych osobowych,
 • znajomość podstawowych programów komputerowych (Word, Excel),
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1260 ze zm.).

 

 Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy bibliotecznej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • sumienność i terminowość,
 • obowiązkowość,
 • dobra organizacja pracy.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • życiorys zawodowy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach w przypadku ukończenia studiów zagranicznych - studia muszą być uznane w Rzeczpospolitej Polskiej),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia lub umowę o pracę),
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność*,
 • podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

 

* Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.


Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dostępne są na stronie podmiotowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.ckp.kielce.pl
w zakładce Rekrutacja).

 
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 1 sierpnia 2019 r. (włącznie) bezpośrednio w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce, pok. 809, VIII piętro (budynek Kieleckiego Centrum Biznesu, dawniej Exbud) lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu), na wskazany powyżej adres z dopiskiem:

Podinspektor w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach 
NR REF: 1/2019.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. ( prefiks 41) 367 68 72

 

Dokumenty do pobrania:
Kwestionariusz osobowy
Oświadczenia

 

UWAGA:

 1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
 2. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne – podlegają odrzuceniu, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
 3. Nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.
 4. Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście zostaną zniszczone.
 5. Informacja o rozstrzygnięciu naboru zostanie podana do wiadomości  publicznej na stronie podmiotowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ckp.kielce.pl w zakładce Rekrutacja) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego.
 6. Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy - zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia lub kserokopią umowy o pracę.

 

 

  ZATWIERDZIŁ W ORYGINALE

 -//-

DOMINIK KRASKA

DYREKTOR CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH

Powrót

Utworzono: 2019-07-19 13:28:39 przez Alina Skowerska
Modyfikacja: 2019-08-12 14:24:22 przez Alina Skowerska
Copyright by Centrum Kształcenia Zawodowego. Wszystkie prawa zastrzeżone.