Rekrutacja

2018-05-15

Nabór na stanowisko Podinspektora w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

 

CKP.110.1.2018-AS                                                                                                      Kielce, dn. 07.06.2018 r.

 

Informacja o wynikach naboru
na stanowisko Podinspektora
w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

Nr. ref: 1/2018

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani Paulina Borończyk zamieszkała w Szczukowskich Górkach.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Zdaniem Komisji kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje na ww. stanowisko. Legitymuje się wymaganym wykształceniem oraz doświadczeniem zawodowym. Kandydatka uzyskała pozytywną ocenę formalną i merytoryczną złożonych dokumentów, w których wykazała zarówno wiedzę z wymaganych w konkursie ustaw m.in ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych. Posiada doświadczenie w aplikowaniu o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych oraz w realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej. Kandydatka wykazała również znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach.

 

Podsumowując, Pani Paulina Borończyk posiada odpowiednie doświadczenie oraz wiedzę związaną z pracą na stanowisku podinspektora w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach.

 

 

  ZATWIERDZIŁ

/w oryginale/

 

DOMINIK KRASKA

Dyrektor

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach


 CKP.110.1.2018-AS                                                                                                                                                     Kielce 29.05.2018r.

 

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne

na wolne stanowisko urzędnicze

 

Podinspektor w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

 

NR REF: 1/2018

 

 

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 15.05.2018 r. nabór na stanowisko Podinspektora w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach wpłynęła 1 oferta. W wyniku analizy dokumentów aplikacyjnych pod kątem zgodności danych zawartych w aplikacji z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu przedstawiona kandydatura zakwalifikowała się do następnego etapu naboru.

 

 

 

  ZATWIERDZIŁ

/w oryginale/

 

DOMINIK KRASKA

Dyrektor

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

 


CKP.110. 1.2018 -AS                                                                                                                                                               Kielce, 15.05.2018 r.

  

DYREKTOR CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze -
PODINSPEKTORA 
w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach
NR REF: 1/2018

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%


Liczba lub wymiar etatu: 1,0

Główne obowiązki:

 • obsługa i prowadzenie sekretariatu Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach,
 • obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz firmowej poczty elektronicznej,
 • prowadzenie zaopatrzenia w niezbędne składniki spożywczo – materiałowe siedziby CKP,
 • organizacja zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych ,
 • prowadzenie rejestru pism i dbanie o prawidłowy obieg dokumentów,
 • prowadzenie archiwum zakładowego,
 • współpraca z obsługą prawną,
 • przygotowanie dokumentów i materiałów na potrzeby kierownictwa jednostki,
 • przygotowanie upoważnień i pełnomocnictw dla Dyrektora CKP do załatwienia spraw w jego imieniu oraz prowadzeniu rejestru w tym zakresie,
 • współudział w prowadzeniu rekrutacji ,
 • prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników CKP,
 • współudział w sporządzaniu Planu Zamówień Publicznych, uczestnictwo
  w przygotowaniu dokumentacji oraz przeprowadzaniu postępowań związanych
  z udzieleniem zamówień publicznych,
 • monitorowanie możliwości i warunków pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych dla realizacji zadań CKP,
 • przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej o środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych,
 • obsługa stron internetowych Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Biuletynu Informacji Publicznej CKP,
 • prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych,
 • przegląd ukazujących się przepisów prawnych dotyczących działalności CKP, kierowanie ich do właściwych pracowników po wcześniejszej dekretacji Dyrektora, prowadzenie zbiorów tych przepisów (Dziennik Ustaw i Monitora Polskiego),
 • inne zlecone przez pracodawcę,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych w Centrum Kształcenia Praktycznego Kielcach.

 

Warunki pracy:

 • praca w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, Al. Solidarności 34,  25-323 Kielce,
 • praca w zespole,
 • narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy,
 • budynek wyposażony w podjazd oraz windę.

 

 Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 2 lata stażu pracy,
 • wiedza na temat zadań i funkcjonowania Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach,
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o finansach publicznych,
 • znajomości ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość podstawowych programów komputerowych (Word, Excel),
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. 2016, poz. 902 ze zm. – dalej ustawa o pracownikach samorządowych).


 Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w aplikowaniu o środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych,
 • doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • sumienność i terminowość,
 • obowiązkowość,
 • dobra organizacja pracy.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • życiorys zawodowy,
 • kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
 • kserokopię dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia lub umowę o pracę),
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność*,
 • podpisane oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów tej rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

 

* Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.


Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dostępne są na stronie podmiotowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.ckp.kielce.pl
w zakładce Rekrutacja).

 
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 28 maja 2018 r. (włącznie) bezpośrednio w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce, pok. 809, VIII piętro (budynek Kieleckiego Centrum Biznesu, dawniej Exbud) lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu), na wskazany powyżej adres z dopiskiem:

Podinspektor w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach 
NR REF: 1/2018.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. ( prefiks 41) 367 68 72

 

Dokumenty do pobrania:
Kwestionariusz osobowy
Oświadczenia

 

UWAGA:

 1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
 2. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne – podlegają odrzuceniu, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
 3. Nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.
 4. Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście zostaną zniszczone.
 5. Informacja o rozstrzygnięciu naboru zostanie podana do wiadomości  publicznej na stronie podmiotowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ckp.kielce.pl w zakładce Rekrutacja) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego.
 6. Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy - zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia lub kserokopią umowy o pracę.

 

 

 

  ZATWIERDZIŁ

/w oryginale/

 

DOMINIK KRASKA

Dyrektor

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

 

 

Powrót

Utworzono: 2018-05-15 12:23:46 przez Alina Skowerska
Modyfikacja: 2018-06-07 15:12:57 przez Alina Skowerska
Copyright by Centrum Kształcenia Zawodowego. Wszystkie prawa zastrzeżone.