Rekrutacja

2017-05-05

Inspektor w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach nr 2/2017

CKP.110.2.2017-MT                                                                                                                                                     Kielce, dn. 26.05.2017 r.

 

Informacja o wynikach naboru
na stanowisko Inspektora w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

Nr. ref: 2/2017

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani Magdalena Smorągiewicz zamieszkała w Kielcach.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Zdaniem Komisji kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje na ww. stanowisko- wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień merytorycznych z zakresu ustawy prawo zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w aplikowaniu o środki oraz w realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Na zadane przez Komisję pytania merytoryczne związane ze stanowiskiem pracy, o które się ubiegała odpowiadała bardzo dobrze, uzyskując najwyższą średnią z ocen przyznawanych przez członków Komisji.

 

ZATWIERDZIŁ

DOMINIK KRASKA

Dyrektor

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

 


CKP.110.2.2017-MT                                                                                                                                                                  Kielce, 23.05.2017 r.

 

 

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne
na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektor w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

NR REF: 2/2017

 

 

W odpowiedzi na ogłoszony nabór na stanowisko Inspektora w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach wpłynęły 3 oferty.

W wyniku analizy dokumentów aplikacyjnych pod kątem zgodności danych zawartych w aplikacji z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu do następnego etapu naboru zakwalifikowały się wszystkie kandydatury.

 

ZATWIERDZIŁ

DOMINIK KRASKA

Dyrektor

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

 

 


CKP.110.2.2017-MT                                                                                                                                                      Kielce, dn. 05.05.2017 r.

 

DYREKTOR CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze -
INSPEKTORA
w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach
NR REF: 2/2017

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%


Liczba lub wymiar etatu: 1,0

Główne obowiązki:

 • realizacja zadań związanych z przygotowaniem Centrum do procesu kształcenia
 • współpraca z placówkami oświatowymi, instytucjami rynku pracy oraz przedsiębiorstwami
 • monitorowanie możliwości i warunków pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych dla realizacji zadań CKP
 • przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej o środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych
 • realizacja zadań w ramach projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
 • opracowywanie wniosków o płatności w zakresie rzeczowej realizacji projektów
 • prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych
 • prowadzenie rejestru pism i dbanie o prawidłowy obieg dokumentów
 • prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wytycznymi
 • obsługa stron Biuletynu Informacji Publicznej CKP
 • współudział w sporządzaniu Planu Zamówień Publicznych wraz z jego aktualizacją,
 • uczestnictwo w przygotowaniu dokumentacji oraz przeprowadzanie postępowań związanych z udzieleniem zamówień publicznych
 • współpraca z obsługą prawną
 • inne zlecone przez pracodawcę

 

Warunki pracy:

 • praca w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, Al. Solidarności 34,  25-323 Kielce,
 • praca w zespole,
 • narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy,
 • budynek wyposażony w podjazd oraz windę.

 

 Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe
 • min. 6 lat stażu pracy – osoby z wykształceniem średnim lub min. 4 lata stażu pracy – osoby z wykształceniem wyższym,
 • doświadczenie w aplikowaniu o środki i realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.),
 • znajomość podstawowych programów komputerowych (Word, Excel),
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. 2016, poz. 902 ze zm. – dalej ustawa o pracownikach samorządowych).


 Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość języków obcych,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • sumienność i terminowość,
 • obowiązkowość,
 • dobra organizacja pracy.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny
 • życiorys zawodowy
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
 • kopia dokumentu potwierdzającego staż pracy (świadectwa pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia umowa o pracę),
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność*,
 • podpisane oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2016, poz. 922 ze zm.),
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

 

* Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.


Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dostępne są na stronie podmiotowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.ckp.kielce.pl w zakładce Rekrutacja).

 
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19 maja 2017 r. (włącznie) bezpośrednio w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego  w Kielcach, Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce, pok. 809, VIII piętro (budynek Kieleckiego Centrum Biznesu, dawniej Exbud) lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu), na wskazany powyżej adres  z dopiskiem:

Inspektor w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach
NR REF: 2/2017.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. ( prefiks 41) 367 68 72

 

Dokumenty do pobrania:
Kwestionariusz osobowy
Oświadczenia

 

UWAGA:

 1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
 2. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne – podlegają odrzuceniu, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
 3. Nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.
 4. Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście zostaną zniszczone.
 5. Informacja o rozstrzygnięciu naboru zostanie podana do wiadomości  publicznej na stronie podmiotowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ckp.kielce.pl w zakładce Rekrutacja) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum.

                                                                                                                                  

  ZATWIERDZIŁ

DOMINIK KRASKA

Dyrektor

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

Powrót

Utworzono: 2017-05-05 09:24:04 przez Paulina Brożek
Modyfikacja: 2017-05-26 13:42:25 przez Paulina Brożek
Copyright by Centrum Kształcenia Zawodowego. Wszystkie prawa zastrzeżone.