Rekrutacja

2017-04-06

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach nr 1/2017

CKP.110.1.2017-MT                                                                                                                                                           Kielce, dn. 20.04.2017 r.

 

Informacja o wynikach naboru
na stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

Nr. ref: 1/2017

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani Bogumiła Głuch zamieszkała w Zawadzie, gmina Nowiny.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Zadaniem Komisji kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje na ww. stanowisko, wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych z zakresu procesu inwestycyjnego, ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisów mających zastosowanie w procesie inwestycyjnym w tym m.in. Prawo budowlane. Na zadane przez Komisję pytania merytoryczne związane ze stanowiskiem pracy, o które się ubiegała odpowiadała dobrze, uzyskując najwyższą średnią z ocen przyznawanych przez członków Komisji. Pani Bogumiła Głuch posiada doświadczenie oraz wiedzę związaną z prowadzeniem budowlanego procesu inwestycyjnego.

 

Ponadto, Pani Bogumiła Głuch legitymuje się wymaganym wykształceniem technicznym oraz posiada stosowne uprawnienia.

 

 

ZATWIERDZIŁ

DOMINIK KRASKA

Dyrektor

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

 


CKP.110.1.2017-MT                                                                                                                                                               Kielce, 19.04.2017 r.

 

 

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne
na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

NR REF: 1/2017

 

 

W odpowiedzi na ogłoszony nabór na stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach wpłynęły 2 oferty.

W wyniku analizy dokumentów aplikacyjnych pod kątem zgodności danych zawartych w aplikacji z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu do następnego etapu naboru zakwalifikowały się wszystkie kandydatury.

 

ZATWIERDZIŁ

DOMINIK KRASKA

Dyrektor

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

 


CKP.110.1.2017-MT                                                                                                                                           Kielce, dn. 06.04.2017 r.

 

DYREKTOR CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze -
INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach
NR REF: 1/2017

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%


Liczba lub wymiar etatu: 1,0

Główne obowiązki:

 • nadzór i koordynacja zadań związanych z procesem inwestycyjnym dotyczącym budowy infrastruktury i wyposażenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach,
 • współudział w przeprowadzaniu i organizacji przetargów związanych z przygotowaniem i realizacją zadania inwestycyjnego,
 • przekazywanie projektantowi zebranych materiałów niezbędnych do opracowania projektu oraz uszczegóławiających oczekiwania inwestora, a następnie egzekwowanie terminowego uzyskania opracowań i uzgodnień,
 • ścisła współpraca z projektantem na etapie opracowania projektów budowlanych i wykonawczych a następnie podczas realizacji inwestycji, przekazywanie wszelkich informacji, w tym również stanowisk inwestora, koniecznych do prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,
 • przygotowywanie wniosków i dokumentów związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych,
 • nadzór nad procesem uzyskiwania w imieniu inwestora wszelkich decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie realizacji inwestycji,
 • współpraca z organami wydającymi decyzje administracyjne,
 • nadzór nad procesem uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,
 • ustalanie zakresu i kosztów opracowań projektowych – dodatkowych, uzupełniających, których konieczność wykonania pojawi się w trakcie opracowywania dokumentacji lub wykonawstwa robót budowlanych,
 • przekazywanie wykonawcom robót dokumentacji projektowej,
 • nadzór nad przebiegiem procesu inwestycyjnego, w tym dokonywanie oceny jego zgodności z zawartymi umowami oraz eliminacja zagrożeń terminowości i jakości wykonania zamówień,
 • kontrola ważności i aktualności opracowanej dokumentacji oraz pozwoleń na  budowę,
 • organizowanie oraz uczestnictwo we wszystkich spotkaniach koordynacyjnych z projektantem i wykonawcą inwestycji,
 • archiwizacja korespondencji, wszelkiej dokumentacji w trakcie procesu inwestycyjnego oraz po zakończeniu realizacji inwestycji,
 • dbanie o interesy inwestora oraz o przeprowadzenie procesu inwestycyjnego rzetelnie i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

 

Warunki pracy:

 • praca w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, Al. Solidarności 34,
  25-323 Kielce,
 • praca w zespole,
 • narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy,
 • częste kontakty z projektantami, wykonawcami robót budowlanych oraz z organami wydającymi decyzje administracyjne,
 • budynek wyposażony w podjazd oraz windę.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe budowlane
 • min. 6 lat stażu pracy – osoby z wykształceniem średnim lub min. 4 lata stażu pracy – osoby z wykształceniem wyższym,
 • uprawnienia budowlane z branży ogólnobudowlanej, architektonicznej lub sanitarnej,
 • doświadczenie na stanowisku pracy związanym z przygotowaniem i realizacją procesu inwestycyjnego,
 • umiejętność analizowania dokumentacji projektowej,
 • posiadanie wiedzy na temat przebiegu procesu inwestycyjnego oraz czynności realizowanych w ramach tego procesu
 • znajomość przepisów mających zastosowanie w procesie inwestycyjnym, w tym w szczególności znajomość przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U.  2016, poz. 290 ze zm.); ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2016, poz. 778 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrona środowiska (t. j. Dz. U. 2017, poz. 519 ze zm.), znajomość ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zm.),
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.),
 • znajomość podstawowych programów komputerowych (Word, Excel),
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. 2016, poz. 902 ze zm. – dalej ustawa o pracownikach samorządowych).


 Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość języków obcych,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • sumienność i terminowość,
 • obowiązkowość,
 • dobra organizacja pracy.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny
 • życiorys zawodowy
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
 • kopia dokumentu potwierdzającego staż pracy (świadectwa pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku pracy związanym z   przygotowaniem i realizacją procesu inwestycyjnego,
 • kserokopie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność*,
 • podpisane oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2016, poz. 922 ze zm.),
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

 

* Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.


Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dostępne są na stronie podmiotowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.ckp.kielce.pl w zakładce Rekrutacja).

 
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 18 kwietnia 2017 r. (włącznie) bezpośrednio w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego  w Kielcach, Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce, pok. 809, VIII piętro (budynek Kieleckiego Centrum Biznesu, dawniej Exbud) lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu), na wskazany powyżej adres  z dopiskiem:

Inspektor w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach
NR REF: 1/2017.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. ( prefiks 41) 367 68 72
 

Dokumenty do pobrania:
Kwestionariusz osobowy
Oświadczenia

 

UWAGA:

 1.  O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
 2. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne – podlegają odrzuceniu, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
 3. Nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.
 4. Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście zostaną zniszczone.
 5. Informacja o rozstrzygnięciu naboru zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie podmiotowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ckp.kielce.pl w zakładce Rekrutacja) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum.

 

ZATWIERDZIŁ

DOMINIK KRASKA

Dyrektor

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

Powrót

Utworzono: 2017-04-06 13:22:38 przez Paulina Brożek
Modyfikacja: 2017-04-20 14:55:06 przez Paulina Brożek
Copyright by Centrum Kształcenia Zawodowego. Wszystkie prawa zastrzeżone.