Przedmiot działalności

Cele statutowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach są następujące:

  • realizowanie zadań z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych, wynikających z programów nauczania zajęć praktycznych;
  • kształcenie na podstawie ramowych planów nauczania oraz programów dopuszczalnych do realizowania w zawodowych szkołach publicznych;
  • organizowanie i prowadzenie zajęć praktycznych da uczniów i słuchaczy szkół zawodowych w pełnym zakresie programowym lub w zakresie wybranych treści programowych;
  • organizowane i prowadzenie przysposobienia do pracy dla uczniów szkół i oddziałów przysposabiających do pracy;
  • organizowanie i powadzenie dla dorosłych kursów podwyższających kwalifikacje zawodowe lub umożliwiających przekwalifikowanie;
  • organizowanie kształcenia praktycznego dla uczniów szkół publicznych będących pracownikami młodocianymi;
  • realizowanie zadań edukacyjnych zleconych przez organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i instytucje;
  • prowadzenie współpracy z publicznymi i niepublicznymi szkołami zawodowymi, urzędami pracy, Ochotniczymi Hufcami Pracy, ośrodkami doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli.

 

Utworzono: 2015-10-01 15:27:54 przez Alina Skowerska
Modyfikacja: 2019-09-02 08:09:03 przez Paulina Borończyk
Copyright by Centrum Kształcenia Zawodowego. Wszystkie prawa zastrzeżone.