Ogłoszenia

2017-09-19

Wykonanie wycinki oraz karczowanie drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach położonych w Kielcach, przy ul. Łódzkiej.

CKP.  261.5.2017-BG                                                                                                                                               Kielce, dn. 27.09.2017 r.

 

Informacja o wynikach

dotyczy postępowania nr. CKP.261.5.2017 - BG na wykonanie wycinki oraz karczowanie (usunięcie karpiny, frezowanie, usunięcie gałęzi) drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach położonych w Kielcach, przy ul. Łódzkiej (obręb ewidencyjny m. Kielce 0005), na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 5/11, 5/25, 5/28, 5/31, 5/34, 368.

 

Otwarcia ofert dokonano w siedzibie Zamawiającego , al. Solidarności 24, 25 - 323 Kielce.

W dniu 27.09.2017 r. do godziny 10:00 wpłynęło 6 ofert.

Zamawiajacy informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu najtańszą ofertę złożył:

 

Arbortech Karol Mikulski, Sporna 10

26-110 Skarżysko – Kamienna

z ceną brutto 10 570,00 zł .

 

Z wymienionym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

 

Dominik Kraska

Dyrektor

Centrum Kształcenia Praktycznego

/zatwierdził/

 

 

 

CKP.  261.5.2017-BG                                                                                                                                                                                                      Kielce, dn. 19.09.2017 r.

Zaproszenie do składania propozycji cenowych

1. Zamawiający:

Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce

Odbiorca usługi:                 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, Jagiellońska 28, 25-608 Kielce

Adres do korespondencji: Aleja Solidarności 34, 25-323 Kielce pok. 809

 

2. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie wycinki oraz karczowanie (usunięcie karpiny, frezowanie, usunięcie gałęzi) drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach położonych w Kielcach, przy ul. Łódzkiej (obręb ewidencyjny m. Kielce 0005), na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 5/11, 5/25, 5/28, 5/31, 5/34, 368.

 

3. Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca rozpocznie wycinkę na wskazanym terenie do 7 (siedmiu) dni od dnia podpisania umowy.

Termin zakończenia robót 12.12.2017 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załączniku nr 1 do zaproszenia – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” oraz we Wzorze Umowy stanowiący załącznik nr 3. Ilość i wielkość drzew określone zostały w  inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów, stanowiących załącznik nr 4, załączone do niniejszego zaproszenia.

 

4. Kryterium wyboru oferty:

100% cena

W ofercie należy skalkulować wartość pozyskanego drewna.

 

5. Sposób przygotowania oferty:

Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika nr 2 – Formularz oferty.

 

6. Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty proszę składać w formie pisemnej, w zaklejonych kopertach w siedzibie Zamawiającego:

Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Aleja Solidarności 34, 25-323 Kielce tel. 41 367 68 72 sekretariat - pok. 809 z dopiskiem: Postępowanie na wycinkę drzew i krzewów, nr postepowania: CKP.261.5.2017-BG

Ofertę należy składać do dnia: 27.09.2017 r., do godz. 10.00.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie do 5 dni roboczych.

 

7. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie:

Imię i nazwisko: Bogumiła Głuch, tel. 41 36 76 872 wew. 306 lub email: bogumila.gluch@ckp.kielce.pl

 

 

Dominik Kraska

Dyrektor

Centrum Kształcenia Praktycznego

/zatwierdził/

/podpisano w oryginale/

Załączniki:

Załącznik Nr 1 –Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Formularz Oferty

Załącznik Nr 3 – Wzór Umowy

Załącznik Nr 4 – Inwentaryzacja dendrologiczna

Załącznik 4a - Tabela 2,3,4 - Wykazy inwentaryzacyjne

Załącznik 5 - Zezwolenie na wycinkę

 

Powrót

Utworzono: 2017-09-19 13:04:38 przez Alina Skowerska
Modyfikacja: 2017-09-27 11:20:31 przez Alina Skowerska
Copyright by Centrum Kształcenia Zawodowego. Wszystkie prawa zastrzeżone.