Ogłoszenia

2017-05-29

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA OPRACOWANIE KONCEPCJI POWSTANIA PLACÓWKI PROWADZĄCEJ PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU W MIEŚCIE KIELCE Z UWZGLĘDNIENIEM KLUCZOWYCH BRANŻ ORAZ REGIONALNYCH INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

CKP.721.1.261.9.2017-DR                                                                                                                               Kielce, 09.06.2017 r.

 

                                                                                                                                                               Do wszystkich Wykonawców

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji powstania placówki prowadzącej praktyczną naukę zawodu w mieście Kielce z uwzględnieniem kluczowych branż oraz regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Kielce - Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, adres Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce, działając zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie koncepcji powstania placówki prowadzącej praktyczną naukę zawodu w mieście Kielce z uwzględnieniem kluczowych branż oraz regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy:

 


Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

  1. Kopcińskiego 29

90-142 Łódź


– cena:  59 000,00 zł brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia

 


Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie następujących kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1

Cena brutto

70 proc.

2

Termin wykonania usługi

30 proc.


Nazwy (firm), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Numer oferty

Nazwa ( firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium termin wykonania usługi

Ostateczna liczba punktów

 

1

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

ul. Kopcińskiego 29

90-142 Łódź

70 pkt

15 pkt

85 pkt

2

Tomasz Madej

ul. Słowackiego 83a

25-640 Skaryszew

Wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu.

 

 

 

Zatwierdził: 

Dominik Kraska

/---/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Praktycznego

 

                                                                                                                                                                             Kielce, dnia 29.05.2017 roku

CKP.721.1.261.9.2017-DR

ZAPROSZENIE

do składania ofert na opracowanie Koncepcji powstania placówki prowadzącej praktyczną naukę zawodu w mieście Kielce z uwzględnieniem kluczowych branż oraz regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego

 

 

Działając w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) a także Regulaminem udzielania zamówień, które finansowane są ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach nr 2/2017 z dnia 10.01.2017 roku, Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach zaprasza do składania ofert.

 

Termin składania ofert upływa w dniu:

06 czerwca 2017 roku godzina 10:15

 

Ofertę należy złożyć w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, al. Solidarności 34, 25 – 323 Kielce, VIII Piętro, pok. 809 - sekretariat.

 

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1_ Formularz ofertowy

Załącznik nr 2_ Oświadczenie o braku powiązań osobowo-kapitałowych

Załącznik nr 3_ Wykaz usług

Załącznik nr 4_ Wykaz osób

Załącznik nr 5_ Wzór umowy z załącznikami

Załącznik nr 3 _do umowy_harmonogram realizacji 

Załącznik nr 6_ Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Zatwierdził: 

Dominik Kraska

/---/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

 

Powrót

Utworzono: 2017-05-29 13:03:59 przez Paulina Brożek
Modyfikacja: 2017-06-09 08:33:48 przez Magdalena Smorągiewicz
Copyright by Centrum Kształcenia Zawodowego. Wszystkie prawa zastrzeżone.