Ogłoszenia

2017-03-13

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PN. BUDOWA KIELECKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA RZECZ WZROSTU GOSPODARCZEGO REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

                                                                                                                                                                                                                        

CKP.720.1.261.1.2017-DR                                                                                                                                        Kielce, 27.03.2017 r.

 

Do wszystkich Wykonawców,

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji pn. „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Kielce - Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, adres Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce, działając zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Studium Wykonalności Inwestycji pn. „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy:

 

 
EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

ul. Szkolna 36A

25-604 Kielce


– cena:  61 500,00 zł brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia

 


Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie następujących kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1

Cena brutto

70 proc.

2

Termin wykonania usługi

30 proc.


Nazwy (firm), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

Numer oferty

Nazwa ( firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium termin wykonania usługi

Ostateczna liczba punktów

 

1

EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

ul. Szkolna 36A

25-604 Kielce

70 pkt

30 pkt

100 pkt

 

 

 

Zatwierdził: 

Dominik Kraska

/---/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

 

 

                                                                                                                                        Kielce, dnia 13.03.2017 roku

CKP.720.1.261.1.2017-DR

ZAPROSZENIE

do składania ofert na opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji pn. „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”

 

Działając w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) a także Regulaminem udzielania zamówień, które finansowane są ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach nr 2/2017 z dnia 10.01.2017 roku, Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach zaprasza do składania ofert.

 

Termin składania ofert upływa w dniu:

21 marca 2017 roku godzina 14.30

 

Ofertę należy złożyć w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, al. Solidarności 34, 25 – 323 Kielce, VIII Piętro, pok. 809 - sekretariat.

 

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1_Instrukcja sporządzania SWI

Załącznik nr 2_Formularz ofertowy

Załącznik nr 3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4_Wykaz usług

Załącznik nr 5_Wykaz osób

Załącznik nr 6_Wzór umowy

Załącznik nr 4 do umowy_Harmonogram realizacji

Załącznik nr 7_Oświadczenie wykonawcy

 

Powrót

Utworzono: 2017-03-13 13:57:04 przez Paulina Brożek
Modyfikacja: 2017-03-27 11:43:30 przez Paulina Brożek
Copyright by Centrum Kształcenia Zawodowego. Wszystkie prawa zastrzeżone.