Ogłoszenia

2020-03-24

Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowego wyposażenia do pracowni diagnostyki samochodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach wraz z jego montażem, uruchomieniem oraz szkoleniem.

CKZ.720.1.261.1.2020-MS                                                                                                                                                 Kielce, 03.04.2020 r.

 

Zamawiający: Gmina Kielce

Rynek 1, 25 – 303 Kielce

Odbiorca usługi:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach

Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce

                                                                                                                                                                                  Do wszystkich Wykonawców

 

Dot.: postępowania na dostawę fabrycznie nowego wyposażenia do pracowni diagnostyki samochodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach wraz z jego montażem, uruchomieniem oraz szkoleniem.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach, adres Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce działając w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" oraz na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) w związku z art. 6a cyt. ustawy, a także Regulaminem udzielania zamówień, które finansowane są ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zawiadamia, że w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia do pracowni diagnostyki samochodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach wraz z jego montażem, uruchomieniem oraz szkoleniem, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy:

 


RS AUTO Sp. z o. o.

Ul. Jagiellońska 60B/23

25-734 Kielce


– cena:  134 808,00  zł brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie następujących kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1

Cena brutto

60 proc.

2

Gwarancja

40 proc.


Nazwy (firm), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Numer oferty

Nazwa ( firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium: cena

Liczba punktów w kryterium: gwarancja

Ostateczna liczba punktów

1

RS AUTO Sp. z o. o.
Ul. Jagiellońska 60B/23

25-734 Kielce

 

60,00 pkt

40,00 pkt

     

 

100,00 pkt

2

ABPLANALP
Sp. z o.o.

Ul. Kostrzyńska 36

02-979 Warszawa

56,86 pkt

40,00 pkt

96,86 pkt

 

 

 

Zatwierdził: 

Dominik Kraska

/---/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Zawodowego

 

 

CKZ.720.1.261.1.2020-MS                                                                                                                                                     Kielce, 23.03.2020 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na dostawę fabrycznie nowego wyposażenia do pracowni diagnostyki samochodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach wraz z jego montażem, uruchomieniem oraz szkoleniem. 

 

 

Działając w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" oraz na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) w związku z art. 6a cyt. ustawy, a także Regulaminem udzielania zamówień, które finansowane są ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Centrum  nr 14/2018 z dnia 23.08.2018 roku, Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach zaprasza do składania ofert.

 

Termin składania ofert upływa w dniu:

2  kwietnia  2020 r. godz.: 10:00

 

Ofertę należy złożyć w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach, al. Solidarności 34, 25 – 323 Kielce, VIII Piętro, pok. 809 - sekretariat.

 

Dokumenty do pobrania: 

 

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

załącznik nr 3 - wzór umowy

załącznik nr 4 - klauzula RODO

 

 

 

Powrót

Utworzono: 2020-03-24 15:20:17 przez Magdalena Smorągiewicz
Modyfikacja: 2020-04-03 08:44:45 przez Magdalena Smorągiewicz
Copyright by Centrum Kształcenia Zawodowego. Wszystkie prawa zastrzeżone.