Ogłoszenia

2019-06-04

Nabór pracodawców na staże zawodowe w ramach projektu "Kompleksowo i zawodowo z CK Technik"

 

 

S T A Ż E   Z A W O D O W E

w ramach projektu pn.: „Kompleksowo i zawodowo z CK Technik”

 

Gmina Kielce/Centrum Kształcenia Praktycznego (dalej: CKP) w Kielcach poszukuje pracodawców zainteresowanych przyjęciem uczniów na staż zawodowy organizowany w ramach projektu pn.: „Kompleksowo i zawodowo z CK Technik” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Poszukiwani są pracodawcy, którzy przyjmą uczniów na staż w okresie od końca czerwca do końca sierpnia 2019 roku, w następujących zawodach:

 • technik elektryk – 20 uczniów
 • technik pojazdów samochodowych – 20 uczniów

 

Obowiązki pracodawcy:

 • realizacja stażu zgodnie z przyjętym programem w wymiarze 150 godzin. Czas pracy stażysty nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a stażysty będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
 • zapewnienia stażyście odpowiedniego stanowiska pracy, wyposażonego w niezbędne sprzęty, narzędzia i zaplecze, udostępnienia warsztatów, pomieszczeń, zaplecza technicznego, zapewnienia urządzeń i materiałów* zgodnie z Programem stażu i potrzebami stażysty wynikającymi ze specyfiki zadań wykonywanych przez stażystę, wymogów technicznych miejsca pracy, a także z niepełnosprawności lub stanu zdrowia,
 • przeszkolenia stażysty na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania go z obowiązującym regulaminem pracy na stanowisku, którego dotyczy staż,
 • zapewnienia stażyście profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników,
 • skierowania stażysty na badania lekarskie, jeśli stażysta nie posiada zaświadczenia o aktualnych badaniach, wymaganych w zawodzie, którego się uczy*,
 • wyznaczenie Opiekuna stażysty, który wspólnie z CKP określa cel i Program stażu, sprawuje nadzór nad prawidłową realizacją i harmonogramem stażu. Opiekunowi stażysty z racji wypełnienia dodatkowych obowiązków przysługuje dodatek do wynagrodzenia, który nie przekracza 10% jego zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań, ale wynosi nie więcej niż 500 zł brutto za realizację 150 godzin stażu zawodowego.* Na Opiekuna stażysty nie może przypadać jednocześnie więcej niż 6 stażystów.
 • przydzielenia stażyście, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej, jeśli są wymagane w zakładzie pracy na podstawie przepisów*.
 • zapewnienia stażyście, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatnych posiłków i napojów profilaktycznych*.
 • zapoznania stażysty z Programem Stażu oraz z jego obowiązkami i uprawnieniami,
 • kontroli obecności stażysty w miejscu odbywania stażu,
 • wyznaczenia, na czas nieobecności Opiekuna stażysty spowodowanej chorobą, innego pracownika, który przejmie obowiązki związane z realizacją stażu i niezwłocznego poinformowania Beneficjenta o tym fakcie,
 • zapewnienia należytej realizacji stażu, zgodnie z ustalonym Programem Stażu,
 • sporządzenia, w razie wypadku podczas realizacji stażu, dokumentacji powypadkowej,
 • monitorowania postępów i nabywania nowych umiejętności przez stażystę, a także stopnia realizacji treści i celów edukacyjnych oraz regularnego udzielania stażyście informacji zwrotnej,
 • współpracy z CKP w zakresie organizacji stażu, w tym bieżącego informowania o wszelkich zdarzeniach, które mogłyby uniemożliwić stażyście ukończenie stażu, wydania stażyście – niezwłocznie po zakończeniu stażu, ale nie później niż w ciągu 7 dni roboczych– Zaświadczenia o odbyciu stażu zawodowego

 

Nabór pracodawców do staży zawodowych będzie prowadzony do momentu zapewnienia miejsca odbywania stażu dla wszystkich 40 uczniów biorących udział w projekcie.

 

Pracodawcy zainteresowani przyjęciem uczniów na staże proszeni są o przesłanie Formularza zgłoszeniowego pracodawców, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, do Biura projektu, adres: Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach , Al. Solidarności 34, VIII piętro, pok. 809 lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@ckp.kielce.pl najpóźniej do dnia 31 lipca 2019 roku.  O wyborze pracodawcy decyduje kolejność zgłoszeń.

 

*Koszty poniesione Pracodawcę podlegają refundacji przez Gminę Kielce/Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach na podstawie wystawionych not obciążeniowych.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Załącznik Nr 1 – Formularz zgłoszeniowy pracodawców

Powrót

Utworzono: 2019-06-04 13:45:33 przez Paulina Borończyk
Modyfikacja: 2019-06-04 13:51:21 przez Paulina Borończyk
Copyright by Centrum Kształcenia Zawodowego. Wszystkie prawa zastrzeżone.