Ogłoszenia

2019-03-14

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14.03.2019 r. na zakup i dostawę doposażenia dydaktycznego (materiałów zużywalnych do pracowni, materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz oprogramowania komputerowego) w ramach projektu "Kompleksowo i zawodowo z CK Technik"

CKP.721.2.261.7.2019-MS                                                                                                                                    Kielce, dnia 25.03.2019 r.

                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                      Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dot.: postępowania na  zakup i dostawę doposażenia dydaktycznego (materiałów zużywalnych do pracowni, materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz oprogramowania komputerowego) w ramach projektu „Kompleksowo i zawodowo z CK Technik”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe).

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Kielce - Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, adres Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce, działając zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn.zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa doposażenia dydaktycznego (materiałów zużywalnych do pracowni, materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz oprogramowania komputerowego) w ramach projektu „Kompleksowo i zawodowo z CK Technik” 
Część I:  jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy:


P.W. „ELEKTROPOL”

T. Jakubiak, L. Dziedzic Sp. Jawna

Ul. Wrzosowa 90

25-212 Kielce


– cena:  6 721,22 zł brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w części I.

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie następujących kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1

Cena brutto

100 procent


Nazwy (firm), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Numer oferty

Nazwa ( firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium: cena

Ostateczna liczba punktów

2

PART-AD

Artur Dyrda
Grzechynia 635

34-220 Maków Podhalański

89,75 pkt

89,75 pkt

3

P.W. „ELEKTROPOL”
T. Jakubiak, L. Dziedzic
Sp. jawna

Ul. Wrzosowa 90

25-212 Kielce

100 pkt

 100,00 pkt

 

Część II: jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy:

 

INFOVER S. A.

Ul. Zagnańska 61

25-528 Kielce

 

– cena:  15 213,13 zł brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w części II.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie następujących kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1

Cena brutto

100 procent


Nazwy (firm), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Numer oferty

Nazwa ( firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium: cena

Ostateczna liczba punktów

1

 

INFOVER S. A.

Ul. Zagnańska 61

25-528 Kielce

100 pkt

100 pkt

 

 

Część III: jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy:

 

INFOVER S. A.

Ul. Zagnańska 61

25-528 Kielce

 

– cena:  130,38 zł brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w części III.

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie następujących kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1

Cena brutto

100 procent


Nazwy (firm), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Numer oferty

Nazwa ( firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium: cena

Ostateczna liczba punktów

1

 

INFOVER S. A.

Ul. Zagnańska 61

25-528 Kielce

100 pkt

100 pkt

 

 

Zatwierdził: 

Dominik Kraska

/---/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Praktycznego

 

 

 

 

CKP.721.2.261.7.2019-MS                                                                                                                                    Kielce, dnia 14.03.2019 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i dostawę doposażenia dydaktycznego (materiałów zużywalnych do pracowni, materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz oprogramowania komputerowego) w ramach projektu „Kompleksowo i zawodowo z CK Technik”

 

 

 

Działając w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" oraz w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn.zm.), a także Regulaminem udzielania zamówień, które finansowane są ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach nr 14/2018 z dnia 23.08.2018 roku, Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach zaprasza do składania ofert.

 

Termin składania ofert upływa w dniu:

22 marca 2019 r. godz.: 10:00

 

Ofertę należy złożyć w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, al. Solidarności 34, 25 – 323 Kielce, VIII Piętro, pok. 809 - sekretariat.

 

Dokumenty do pobrania: 

Zapytanie ofertowe 

załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

załącznik nr 3 - wzór umowy

załącznik nr 4 - klauzula RODO

 

Powrót

Utworzono: 2019-03-14 12:51:24 przez Magdalena Smorągiewicz
Modyfikacja: 2019-03-25 14:17:25 przez Magdalena Smorągiewicz
Copyright by Centrum Kształcenia Zawodowego. Wszystkie prawa zastrzeżone.