Ogłoszenia

2019-02-06

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup, dostawę i uruchomienie doposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach w ramach projektu "Kompleksowo i zawodowo z CK Technik"

CKP.721.2.261.3.2019-MS                                                                                                                                                     Kielce, 15.02.2019 r.

 

                                                                                                                                                                           Do wszystkich Wykonawców

 

Dot.: postępowania na zakup, dostawę i uruchomienie doposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach w ramach projektu „Kompleksowo i zawodowo z CK Technik”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe).

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Kielce - Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, adres Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce, działając zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn.zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup, dostawa i uruchomienie doposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach w ramach projektu „Kompleksowo i zawodowo z CK Technik” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy:


ABPLANALP Sp. z o. o.

Ul. Kostrzyńska 36

02-979 Warszawa


– cena:  42 804,00 zł brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie następujących kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1

Cena brutto

60 proc.

2

Gwarancja

40 proc.


Nazwy (firm), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Numer oferty

Nazwa ( firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium: cena

Liczba punktów w kryterium: gwarancja

Ostateczna liczba punktów

1

ABPLANALP Sp. z o.o.

Ul. Kostrzyńska 36

02-979 Warszawa

60,00 pkt

40,00 pkt

     

 

100,00 pkt

2

MECHATRONIKA Wyposażenie Dydaktyczne Sp. z o.o.

Ul. Ustrzycka 1

61-324 Poznań

58,15 pkt

40,00 pkt

98,15 pkt

 

 

 

 

Zatwierdził: 

Dominik Kraska

/---/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Praktycznego

 

 

 

 

CKP.721.2.261.3.2019-MS                                                                                                                                    Kielce, dnia 06.02.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup, dostawę i uruchomienie doposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół Mechanicznych
w Kielcach w ramach projektu „Kompleksowo i zawodowo z CK Technik”

 

Działając w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" oraz w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn.zm.), a także Regulaminem udzielania zamówień, które finansowane są ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach nr 14/2018 z dnia 23.08.2018 roku, Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach zaprasza do składania ofert.

 

Termin składania ofert upływa w dniu:

14 lutego 2019 r. godz.: 10:00

 

Ofertę należy złożyć w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, al. Solidarności 34, 25 – 323 Kielce, VIII Piętro, pok. 809 - sekretariat.

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – załącznik nr 1

Oświadczenie w zakresie powiązań osobowo-kapitałowych – załącznik nr 2

Wzór umowy- załącznik nr 3

Klauzula RODO – załącznik nr 4

 

Powrót

Utworzono: 2019-02-06 13:38:24 przez Magdalena Smorągiewicz
Modyfikacja: 2019-02-15 09:16:57 przez Magdalena Smorągiewicz
Copyright by Centrum Kształcenia Zawodowego. Wszystkie prawa zastrzeżone.