Ogłoszenia

2018-12-03

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę doposażenia dydaktycznego w ramach projektu "Kompleksowo i zawodowo z CK Technik"

CKP.721.2.261.9.2018 - MS                                                                                                                                          Kielce, 11.12.2018 r.

 

                                                                                                                                                                           Do wszystkich Wykonawców

 

Dot.: postępowania na zakup i dostawę doposażenia dydaktycznego w ramach projektu „Kompleksowo i zawodowo z CK Technik”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe).

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Kielce - Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, adres Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce, działając zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn.zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa doposażenia dydaktycznego w ramach projektu „Kompleksowo i zawodowo z CK Technik”, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy:


EnergoTools Jacek Gońka

Ul. Łanowa 43 C/4

30-725 Kraków


– cena:  13 036,68 zł brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie następujących kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1

Cena brutto

100 proc.

 

 Nazwy (firm), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Numer oferty

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Ostateczna liczba punktów

1

EnergoTools Jacek Gońka

Ul. Łanowa 43C/4

30-725 Kraków

100 pkt

100 pkt

 

Zatwierdził: 

Dominik Kraska

/---/ 

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Praktycznego

 

 

 

 

 

CKP.721.2.261.9.2018-MS                                                                                                                                             Kielce, dnia 03.12.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i dostawę doposażenia dydaktycznego w ramach projektu „Kompleksowo i zawodowo
z CK Technik”

 

Działając w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" oraz w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn.zm.), a także Regulaminem udzielania zamówień, które finansowane są ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach nr 14/2018 z dnia 23.08.2018 roku, Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach zaprasza do składania ofert.

 

Termin składania ofert upływa w dniu:

11 grudnia 2018 r. godz.: 10:00

 

Ofertę należy złożyć w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, al. Solidarności 34, 25 – 323 Kielce, VIII Piętro, pok. 809 - sekretariat.

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - załącznik nr 2

Wzór umowy - załącznik nr 3

Klauzula RODO - załącznik nr 4

 

Zatwierdził: 

Dominik Kraska

/---/

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

 

Powrót

Utworzono: 2018-12-03 14:12:18 przez Magdalena Smorągiewicz
Modyfikacja: 2018-12-11 12:02:56 przez Magdalena Smorągiewicz
Copyright by Centrum Kształcenia Zawodowego. Wszystkie prawa zastrzeżone.